54B: Liečivo upadacitinib (Rinvoq) na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou Crohnovou chorobou po predošlej konvenčnej a biologickej liečbe
26. 01. 2024
Rinvoq
  1. Aká je záťaž ochorenia pre pacienta? Ako zásadné je ochorenie?

Crohnova choroba (z angl. Crohn’s disease, CD) je chronické zápalové ochorenia, ktoré sa môže vyskytnúť v akejkoľvek časti gastrointestinálneho traktu (z angl. inflammatory bowel disease, IBD). Charakteristickým znakom CD je vznik fokálnych, (peri)transmurálnych, či granulomatóznych zápalov, ktoré sprevádzajú symptomatické prejavy najčastejšie vo forme bolesti žalúdka, krvavej stolice, hnačiek či straty telesnej hmotnosti. Ochorenie postihuje najmä ľudí v produktívnom veku a výrazne im znižuje kvalitu života.

  1. O aký liek ide?

Upadacitinib má mať imunosupresívne (potláčajúce imunitnú reakciu) účinky a má pôsobiť na Janusovej kinázy (JAK) s preferenciou pre JAK1 alebo JAK1/JAK3. Prozápalové cytokíny JAK sú súčasťou patológie zápalových ochorení čriev, upadacitinib má blokovaním JAK zmierňovať prejavy zápalu.

Európska lieková agentúra (z angl. European Medicines Agency, EMA) odporučila schválenie lieku Rinvoq v októbri 2019.

  1. Ako sa na hodnotené liečivo pozerajú odborníci? 

Oslovený odborník sa vyjadril, že implementácia liečiva bude prínosom v liečbe CD na Slovensku. Upadacitinib predstavuje podľa odborníka zatiaľ jediný JAK inhibítor, ktorý preukázal významnú klinickú účinnosť v liečbe CD v randomizovaných kontrolovaných štúdiach (U-EXCEED, U-EXCEL a U-ENDURE) a to u biologicky naivných pacientov ako aj u pacientov po zlyhanej predchádzajúcej biologickej liečbe.

  1. Čo hodnotilo NIHO a aký je výsledok?

Držiteľ registrácie (AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG (DEU)) podal žiadosť o zaradenie liečiva upadacitinib (Rinvoq) na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou Crohnovou chorobou po predošlej konvenčnej a biologickej liečbe.

NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Rinvoq v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ registrácie upraví požadovanú výšku úhrady tak, aby spĺňala kritériá nákladovej efektívnosti.

Výsledok hodnotenia nákladovej efektívnosti je aj pri uvedenej úhrade spojený s vysokou mierou neistoty, že v klinickej praxi nebudú splnené kritériá nákladovej efektívnosti. NIHO preto odporúča požadovať od držiteľa registrácie adekvátnu dodatočnú zľavu, ktorá zníži túto neistotu.

Kto sme?

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá hodnotí žiadosti držiteľov registrácie (prevažne) liekov o úhradu z verejného zdravotného poistenia. V hodnotení NIHO uvedie odporúčanie žiadosti buď vyhovieť, nevyhovieť, alebo nevyhovieť pokiaľ nebudú splnené podmienky (zväčša dohoda na zľave alebo úprava indikačného obmedzenia).

NIHO je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút pracuje v štandarde Európskej metodiky EUnetHTA a je členom Európskych štruktúr pre hodnotenie zdravotníckych technológii (health technology assessment, HTA). Je zriadený na základe zákona 358/2021 Z.z.

Podobné články

Jardiance
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Jardiance v predmetnej indikácií, pokiaľ…
vyvgart
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Vyvgart v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ…
kimmtrak
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kimmtrak v predmetnej indikácií, pokiaľ…
KEYTRUDA (1)
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Keytruda o indikáciu metastatický kolorektálny karcinóm…
ocaliva
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ocaliva v predmetnej indikácií, nakoľko…
paxlovid
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Paxlovid v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ registrácie…
en_GBEN
Skip to content