52: Liečivo sacituzumab govitekan (Trodelvy) na liečbu dospelých pacientov s pokročilým trojito negatívnym karcinómom prsníka, ktorí podstúpili dve alebo viac systémových terapií
22. 12. 2023
Trodelvy
  1. Aká je záťaž ochorenia pre pacienta? Ako zásadné je ochorenie?

Trojito negatívny karcinóm prsníka (z angl. triple-negative breast cancer, TNBC) je agresívny podtyp karcinómu prsníka, pričom v metastatickom štádiu máva veľmi zlú prognózu, rýchlo progreduje a pacientky majú krátke prežívanie. Úmrtnosť pacientov s TNBC do 3 mesiacov po recidíve je až 75 %. Liečba sacituzumab govitekanom (SG) je v predmetnej indikácii na základe odporúčaní a bežnej klinickej praxe v zahraničí považovaná za štandardnú. Ochorenie vytvára veľkú záťaž na pacientov po fyzickej aj psychickej stránke, skracuje ich očakávané prežívanie a má tiež často výrazný dopad na blízkych pacienta, keďže vzniká potreba pomáhať so starostlivosťou o pacienta a jeho domácnosť. 

  1. O aký liek ide?

Sacituzumab je humanizovaná monoklonálna protilátka. Biochemickou reakciou v tele má liek Trodelvy za cieľ poškodenie DNA rakovinových buniek, ktoré má viesť k ich smrti.

Liečba je hradená do progresie ochorenia alebo netolerovateľnej toxicity, podľa toho čo nastane skôr, a podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.

Trodelvy bol registrovaný v Európskej únii pre hodnotenú indikáciu v októbri 2019.

  1. Ako sa na hodnotené liečivo pozerajú odborníci? 

Pacientky očakávajú účinnejšiu liečbu v porovnaní so štandardnou chemoterapiou. Hradenie Trodelvy by mohlo zlepšiť liečebné možnosti pacientok, pre ktoré je momentálne jedinou liečebnou možnosťou chemoterapia.

  1. Čo hodnotilo NIHO a aký je výsledok?

Držiteľ registrácie (Gilead Sciences Ireland UC) podal žiadosť o zaradenie liečiva sacituzumab govitekan (Trodelvy) na liečbu dospelých pacientov s pokročilým trojito negatívnym karcinómom prsníka, ktorí podstúpili dve alebo viac systémových terapií.

NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Trodelvy v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ registrácie upraví požadovanú výšku úhrady tak, aby spĺňala kritériá nákladovej efektívnosti.

Výsledok hodnotenia nákladovej efektívnosti je aj pri pri nákladovo efektívnej úhrade spojený s vysokou mierou neistoty, že v klinickej praxi nebudú splnené kritériá nákladovej efektívnosti. NIHO preto odporúča požadovať od držiteľa registrácie adekvátnu dodatočnú zľavu, ktorá zníži túto neistotu.

Kto sme?

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá hodnotí žiadosti držiteľov registrácie (prevažne) liekov o úhradu z verejného zdravotného poistenia. V hodnotení NIHO uvedie odporúčanie žiadosti buď vyhovieť, nevyhovieť, alebo nevyhovieť pokiaľ nebudú splnené podmienky (zväčša dohoda na zľave alebo úprava indikačného obmedzenia).

NIHO je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút pracuje v štandarde Európskej metodiky EUnetHTA a je členom Európskych štruktúr pre hodnotenie zdravotníckych technológii (health technology assessment, HTA). Je zriadený na základe zákona 358/2021 Z.z.

Podobné články

Jardiance
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Jardiance v predmetnej indikácií, pokiaľ…
vyvgart
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Vyvgart v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ…
kimmtrak
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kimmtrak v predmetnej indikácií, pokiaľ…
KEYTRUDA (1)
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Keytruda o indikáciu metastatický kolorektálny karcinóm…
ocaliva
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ocaliva v predmetnej indikácií, nakoľko…
paxlovid
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Paxlovid v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ registrácie…
en_GBEN
Skip to content