47: Liečivo efgartigimod alfa (Vyvgart) na liečbu myasténie gravis
10. 01. 2024
vyvgart
  1. Aká je záťaž ochorenia pre pacienta? Ako zásadné je ochorenie?

Myasténia gravis (MG) je závažné nevyliečiteľné neurologické ochorenie, vznikajúce na autoimunitnom podklade. MG patrí medzi zriedkavé ochorenia. Je vysoko zaťažujúca pre pacientov, pretože vyžaduje liečbu kortikosteroidmi a nesteroidnými imunosupresívami (NSI), ktorá so sebou prináša mnohé nežiaduce účinky. Taktiež vystavuje pacientov riziku život ohrozujúcej myastenickej krízy. Liečba podľa najnovších medzinárodných štandardov u pacientov s nedostatočne kontrolovanou MG zahŕňa aj liečbu efgartigimodom alfa. 

  1. O aký liek ide?

Efgartigimod alfa je fragment ľudského imunoglobulínu G, ktorý zvyšuje odbúravanie protilátok proti takzvanému acetylcholínovému receptoru.

Vyvgart bol registrovaný v Európskej liekovej agentúre pre hodnotenú indikáciu v auguste 2022.

  1. Ako sa na hodnotené liečivo pozerajú odborníci? 

Podľa vyjadrení odborníka pre pacientov nereagujúcich dostatočne na štandardnú liečbu a Intravenózny imunoglobulín v udržiavacej liečbe neexistuje momentálne žiadna možnosť eskalácie liečby. Považuje za potrebné mať na Slovensku kategorizované alternatívy liečby pre takýchto pacientov, aby nebolo nutné sa spoliehať na schválenie výnimky zo strany poisťovne. Vníma ako etickú výzvu nemožnosť týchto pacientov liečiť podľa najnovších vedeckých poznatkov.

  1. Čo hodnotilo NIHO a aký je výsledok?

Držiteľ registrácie (Argenx) podal žiadosť o zaradenie liečiva efgartigimod alfa (Vyvgart) na liečbu myasténie gravis.

NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Vyvgart v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ registrácie splí tieto dve podmienky: 

  • upraví požadovanú výšku úhrady tak, aby spĺňala kritériá nákladovej efektívnosti.
  • zmení indikačné obmedzenie podľa návrhu NIHO

Výsledok hodnotenia nákladovej efektívnosti je aj pri uvedenej úhrade spojený s vysokou mierou neistoty, že v klinickej praxi nebudú splnené kritériá nákladovej efektívnosti. Odporúčame požadovať od držiteľa registrácie adekvátnu dodatočnú zľavu, ktorá zníži túto neistotu.

Zároveň NIHO odporúča zvážiť doplňujúcu zmenu indikačného obmedzenia.

Kto sme?

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá hodnotí žiadosti držiteľov registrácie (prevažne) liekov o úhradu z verejného zdravotného poistenia. V hodnotení NIHO uvedie odporúčanie žiadosti buď vyhovieť, nevyhovieť, alebo nevyhovieť pokiaľ nebudú splnené podmienky (zväčša dohoda na zľave alebo úprava indikačného obmedzenia).

NIHO je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút pracuje v štandarde Európskej metodiky EUnetHTA a je členom Európskych štruktúr pre hodnotenie zdravotníckych technológii (health technology assessment, HTA). Je zriadený na základe zákona 358/2021 Z.z.

Podobné články

Jardiance
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Jardiance v predmetnej indikácií, pokiaľ…
kimmtrak
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kimmtrak v predmetnej indikácií, pokiaľ…
KEYTRUDA (1)
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Keytruda o indikáciu metastatický kolorektálny karcinóm…
ocaliva
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ocaliva v predmetnej indikácií, nakoľko…
paxlovid
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Paxlovid v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ registrácie…
en_GBEN
Skip to content