Published projects

Technology type
Project type
Year
Search by year

Reset filters

Title State Date
Osimertinib (Tagrisso) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Published
11.07.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC)

Intervencia:

Osimertinib

Požadovaná indikácia:

A: Osimertinib ako monoterapia v adjuvantnej liečbe pacientov s NSCLC s mutáciami EGFR

B: Osimertinib ako monoterapia na liečbu lokálne pokročilého alebo metastatického NSCLC s aktivujúcimi mutáciami EGFR v prvej línii u dospelých

Začiatok hodnotenia

14.3.2024

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

22.5.2024

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Pembrolizumab (Keytruda) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Published
01.07.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Cervikálny karcinóm

Intervencia:

Pembrolizumab (+chemoterapia ± bevacizumab)

Požadovaná indikácia:

Pembrolizumab + chemoterapia ± bevacizumab na liečbu perzistentného, rekurentného alebo metastatického cervikálneho karcinómu v prvej línii s expresiou PD-L1 s CPS ≥ 1

Začiatok hodnotenia:

01.02.2024

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

19.04.2024

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Bimekizumab (Bimzelx) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Published
11.06.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

A: Psoriatická artritída

B: Axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu (nr-ax-SpA)

C: Ankylozujúca spondylitída

Intervencia:

Bimekizumab

Požadovaná indikácia:

A: Bimekuzimab v monoterapii alebo v kombinácii s metotrexátom na liečbu dospelých pacientov s aktívnou psoriatickou artritídou po predchádzajúcej liečbe

B: Bimekizumab na liečbu dospelých pacientov s aktívnou axiálnou spondylartritídou bez rádiografického dôkazu (nr-ax-SpA) po predchádzajúcej liečbe.

C: Bimekizumab na liečbu dospelých pacientov s aktívnou ankylozujúcou spondylitídou po konvenčnej liečbe.

Začiatok hodnotenia:

05.01.2024

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

11.03.2024

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Talkvetamab (Talvey) – hodnotenie podľa zákona 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Published
24.05.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Mnohopočetný myelóm

Intervencia:

Talkvetamab

Požadovaná indikácia:

na liečbu refraktérneho alebo relabujúceho mnohopočetného myelómu v 4. a vyššej línii

Začiatok hodnotenia:

23.12.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

27.2.2024

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Inklisiran (Leqvio) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Published
09.05.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Dyslipidémie s vysokým kardiovaskulárnym rizikom

Intervencia:

Inklisiran

Požadovaná indikácia:

Primárna hypercholesterolémia alebo zmiešaná dyslipidémia s prítomnosťou aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia a pretrvávajúcou hladinou LDL-C 1,8 až 2,6 mmol/l

Začiatok hodnotenia:

22.12.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

10.4.2024

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Lonkastuximab tesirín (Zynlonta) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Published
07.05.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Difúzny veľkobunkový B-lymfóm

Intervencia:

Lonkastuximab tesirín

Požadovaná indikácia:

Lonkastuximab tesirín na liečbu pacientov s recidivujúcim alebo refraktérnym difúznym veľkobunkovým B-lymfómom a vysokomalígnym B-lymfómom.

Začiatok hodnotenia:

30.11.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

09.02.2024

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Ruxolitinib (Jakavi) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Published
29.04.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Polycytémia vera

Intervencia:

Ruxolitinib

Požadovaná indikácia:

Ruxolitinib na liečbu dospelých pacientov s polycytémiou vera s rezistenciou alebo intoleranciou na hydroxyureu

Začiatok hodnotenia:

22.12.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

21.03.2024

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
Zanubrutinib (Brukinsa) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.8.2023
Published
09.04.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Chronická lymfocytová leukémia a Waldenströmova makroglobulinémia

Intervencia:

Zanubrutinib

Požadovaná indikácia:

A: Zanubrutinib v 1. línii liečby pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou

B: Zanubrutinib na liečbu pacientov s relabujúcou alebo refraktérnou chronickou lymfocytovou leukémiou

C: Zanubrutinib na liečbu pacientov s Waldenströmovou makroglobulinémiou v 1. línii, ktorí nie sú vhodní pre chemoimunoterapiu alebo pre pacientov v 2. línii a vyššie

Začiatok hodnotenia:

07.09.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

08.11.2023

Project type
Technology assessment 
Technology type
Medicine 
en_GBEN
Skip to content