46: Liečivo tebentafusp (Kimmtrak) na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým uveálnym melanómom
09. 01. 2024
kimmtrak
  1. Aká je záťaž ochorenia pre pacienta? Ako zásadné je ochorenie?

Uveálny melanóm (UM) je najčastejším a najagresívnejším typom vnútroočného nádoru u dospelých. Až v 50 % prípadov je nález charakteristický pozitivitou na ľudský leukocytový antigén (HLA)-A*02:01. UM je najčastejšie diagnostikovaný u pacientov vo veku 70 – 79 rokov s mediánovým vekom okolo 60 rokov. Ochorenie má výrazný dopad na psychiku pacienta a jeho blízkych, ktorí žijú v neustálom strachu z progresie ochorenia, pretože vedia, že metastatický UM (mUM), ktorý sa vyvinie u približne polovice pacientov s UM, je neliečiteľný a očakávaná dĺžka života s touto diagnózou je 4 – 15 mesiacov. 

  1. O aký liek ide?

Tebentafusp je forma imunoterapie zameraná na detekciu takzvaných (HLA)-A*02:01 pozitívnych nádorových buniek UM a ich prezentáciu T-bunkám, ktoré sa aktivujú a majú spôsobiť deštrukciu nádorových buniek.

Kimmtrak bol registrovaný v Európskej únii pre hodnotenú indikáciu v apríli 2022.

  1. Ako sa na hodnotené liečivo pozerajú odborníci? 

Odborník participujúci na hodnotení sa vyjadril, že na Slovensku nie je súčasná liečba mUM v súlade s najnovšími medzinárodnými odporúčaniami. Odhaduje, že kategorizáciou tebentafuspu by sa naplnila medicínska potreba, nakoľko očakáva, že liek bude mať významný klinický prínos v porovnaní so súčasnou klinickou praxou na Slovensku.

  1. Čo hodnotilo NIHO a aký je výsledok?

Držiteľ registrácie (Immunocore Ireland Limited (IRL)) podal žiadosť o zaradenie liečiva tebentafusp (Kimmtrak) na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým uveálnym melanómom.

NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kimmtrak v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ registrácie upraví požadovanú výšku úhrady za balenie na nákladovo efektívnu úroveň.

Zároveň však pri lieku Kimmtrak môže byť zvážené aplikovanie výnimky zo splnenia nákladovej efektívnosti. Liek Kimmtrak spĺňa niektoré z podmienok tohto odseku, zatiaľ však všetky podmienky nie sú splnené. Podmienkou je napríklad aj uzavretie zmluvy o podmienkach kategorizácie lieku (MEA), ktorou bude zabezpečené efektívne vynakladanie prostriedkov.

NIHO tiež odporúča zvážiť úpravu indikačného obmedzenia podľa návrhu NIHO.

Kto sme?

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá hodnotí žiadosti držiteľov registrácie (prevažne) liekov o úhradu z verejného zdravotného poistenia. V hodnotení NIHO uvedie odporúčanie žiadosti buď vyhovieť, nevyhovieť, alebo nevyhovieť pokiaľ nebudú splnené podmienky (zväčša dohoda na zľave alebo úprava indikačného obmedzenia).

NIHO je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút pracuje v štandarde Európskej metodiky EUnetHTA a je členom Európskych štruktúr pre hodnotenie zdravotníckych technológii (health technology assessment, HTA). Je zriadený na základe zákona 358/2021 Z.z.

Podobné články

Jardiance
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Jardiance v predmetnej indikácií, pokiaľ…
vyvgart
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Vyvgart v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ…
KEYTRUDA (1)
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Keytruda o indikáciu metastatický kolorektálny karcinóm…
ocaliva
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ocaliva v predmetnej indikácií, nakoľko…
paxlovid
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Paxlovid v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ registrácie…
en_GBEN
Skip to content