54A: Liečivo upadacitinib (Rinvoq) na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou ulceróznou kolitídou po predošlej konvenčnej a biologickej liečbe
26. 01. 2024
Rinvoq
  1. Aká je záťaž ochorenia pre pacienta? Ako zásadné je ochorenie?

Ulcerózna kolitída (UC) je chronické zápalové ochorenie čriev, charakterizované difúznym slizničným zápalom ohraničeným na mukózu rekta a hrubého čreva. Presná príčina ochorenia je doteraz neznáma, predpokladá sa však, že je výsledkom narušenia zdravej rovnováhy mukóznej imunity a enterickej mikroflóry. UC môže vzniknúť v akomkoľvek veku, má však dva vekové vrcholy vzniku medzi 15 až 30 rokmi a následne menší vrchol je aj vo veku 50 až 70 rokov. Priebeh ochorenia je charakterizovaný nárazovou periodicitou s ťažko predvídateľným vznikom relapsu a remisie. UC je chronické ochorenie, jeho priebeh sa môže pohybovať od neaktívneho ochorenia (remisia) po chronické refraktérne ochorenie s potenciálom progresie ochorenia v priebehu času. Medzi najčastejšie klinické príznaky patrí krvavá hnačka, bolesti brucha, nutkanie na stolicu alebo tenezmy. Približne u 20 – 30 % pacientov s UC bude potrebný chirurgický zákrok v priebehu života. Aktívne ochorenie UC vytvára veľkú záťaž na pacientov po fyzickej aj psychickej stránke má tiež často výrazný dopad na osobný, spoločenský a pracovný život pacienta. 

  1. O aký liek ide?

Upadacitinib má mať imunosupresívne (potláčajúce imunitnú reakciu) účinky a má pôsobiť na Janusovej kinázy (JAK) s preferenciou pre JAK1 alebo JAK1/JAK3. Prozápalové cytokíny JAK sú súčasťou patológie zápalových ochorení čriev, upadacitinib má blokovaním JAK zmierňovať prejavy zápalu.

Európska lieková agentúra (z angl. European Medicines Agency, EMA) odporučila schválenie lieku Rinvoq v októbri 2019.

  1. Ako sa na hodnotené liečivo pozerajú odborníci? 

Odborník sa vo vstupe vyjadril, že schválenie rozšírenia indikácie UPA by viedlo k rozšíreniu obmedzených možností liečby pacientov s UC, najmä pacientov po zlyhaní predošlých terapeutických línií.

  1. Čo hodnotilo NIHO a aký je výsledok?

Držiteľ registrácie (AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG (DEU)) podal žiadosť o zaradenie liečiva upadacitinib (Rinvoq) na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou ulceróznou kolitídou po predošlej konvenčnej a biologickej liečbe.

NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Rinvoq v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ registrácie upraví požadovanú výšku úhrady tak, aby spĺňala kritériá nákladovej efektívnosti.

Výsledok hodnotenia nákladovej efektívnosti je aj pri uvedenej úhrade spojený so strednou mierou neistoty, že v klinickej praxi nebudú splnené kritériá nákladovej efektívnosti. NIHO preto odporúča požadovať od držiteľa registrácie adekvátnu dodatočnú zľavu, ktorá zníži túto neistotu.

Kto sme?

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá hodnotí žiadosti držiteľov registrácie (prevažne) liekov o úhradu z verejného zdravotného poistenia. V hodnotení NIHO uvedie odporúčanie žiadosti buď vyhovieť, nevyhovieť, alebo nevyhovieť pokiaľ nebudú splnené podmienky (zväčša dohoda na zľave alebo úprava indikačného obmedzenia).

NIHO je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút pracuje v štandarde Európskej metodiky EUnetHTA a je členom Európskych štruktúr pre hodnotenie zdravotníckych technológii (health technology assessment, HTA). Je zriadený na základe zákona 358/2021 Z.z.

Podobné články

Jardiance
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Jardiance v predmetnej indikácií, pokiaľ…
vyvgart
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Vyvgart v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ…
kimmtrak
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kimmtrak v predmetnej indikácií, pokiaľ…
KEYTRUDA (1)
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Keytruda o indikáciu metastatický kolorektálny karcinóm…
ocaliva
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ocaliva v predmetnej indikácií, nakoľko…
paxlovid
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Paxlovid v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ registrácie…
en_GBEN
Skip to content