Čo je NIHO ?

Základná charakteristika

NIHO je nezávislá národná HTA (Health Technology Assessment) inštitúcia, teda vykonáva hodnotenie zdravotníckych technológií. Má za úlohu prinášať transparentnosť do rozhodovacieho procesu v oblasti zdravotníctva, predovšetkým v rámci kategorizácie nových technológií (prevažne liekov a zdravotníckych pomôcok).

Je to právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra, zriadená osobitným zákonom č. 358/2021 Z.z., je nezávislá od politických inštitúcií či priemyslu zdravotníckych technológií.

Jej nezávislosť je zabezpečená najmä špecifickým spôsobom financovania zdravotnými poisťovňami tak, ako je financovaná aj ďalšia zákonom zriadená nezávislá inštitúcia v zdravotníctve – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Misia

Hodnota za peniaze pri využívaní obmedzených zdrojov v zdravotníctve

V zdravotníctve je obmedzené množstvo peňazí. Bolo by ideálne, keby štát mohol každému človeku platiť za najnovšie lieky. Keď však dá milión ročne na inovatívnu liečbu jedného človeka, suma môže teoreticky chýbať na zaplatenie 200 pobytov pacientov v hospici alebo platov 40 nových sestier v nemocniciach.

V tomto kontexte sa v NIHO pozeráme na to, či peniaze vynaložené na novú technológiu, napríklad nový liek na rakovinu, prinášajú dostatočnú pridanú hodnotu oproti súčasným spôsobom liečby. 

Medzinárodne etablované a transparentné postupy podľa medicíny založenej na dôkazoch

Pri tvorbe politík sa mnohé rozhodnutia a argumenty zakladajú na dojmoch, histórii, vzťahoch, politických tlakoch, lobbingu alebo medicínskej praxi, ktorá nemusí byť vždy v súlade s novými vedeckými dôkazmi. Prinášame analýzy s veľkým dôrazom na dôkazy, nie názory: je nový liek A skutočne účinnejší, než starší liek B, bez ohľadu na to, čo tvrdí farmaceutický priemysel alebo ktokoľvek iný?

Hodnotenie medicínskej stránky robíme na základe kvalitných a čo najnovších klinických štúdií. Zameriavame sa najmä na randomizované kontrolované štúdie zviazané prísnymi pravidlami. Názory a skúsenosti z klinickej praxe, dáta o pacientoch z minulosti a pod. sú ďalšou dôležitou zložkou pre celistvý pohľad.

Podobne ako mnohé zahraničné HTA inštitúcie, pri tvorbe našich výstupov, najmä hodnotení technológií, používame medzinárodne etablovanú metodiku EUnetHTA a snažíme sa pritom zachovať čo najväčšiu transparentnosť našich postupov.

Komplexné odborné hodnotenia ako podklad pre politické rozhodnutia

Je pre nás dôležité, aby bolo jasné, čo je naša úloha. NIHO nerobí rozhodnutia, ale komplexne preskúma tému. Svoje hodnotenie následne odovzdá komisii, kde už rozhodujú jej členovia, prípadne minister zdravotníctva, pri zohľadnení širokého spektra faktorov vrátane politických otázok. V niektorých krajinách inštitúcie podobné NIHO robia rozhodnutia, spravidla sú však HTA inštitúcie poradnými orgánmi.

Nezávislosť od záujmových skupín pre kvalitné odborné stanoviská

Je logické, že farmaceutický priemysel chce svoje produkty predávať čo najvýhodnejšie. Využíva pre to všetky legálne prostriedky, ktoré má k dispozícii, vrátane lobbingu za lepšie hodnotenia svojich produktov. Skutočne odborné stanovisko však na takéto tlaky nesmie prihliadať. Môže poukazovať na nepríjemnú pravdu, ktorá je politicky náročnejšie komunikovateľná. Preto musí byť NIHO nezávislý aj od politického vplyvu.

Multidisciplinárny prístup v spolupráci s našimi partnermi

HTA bolo vyvinuté ako vysoko praktický multidisciplinárny nástroj, ktorý má dávať jasné a praktické odporúčania. Preto tiež zahŕňa vstupy od samotných pacientov a zdravotníckeho personálu, prípadne konzultácie s odborníkmi aj na medzinárodnej úrovni. Prakticky všetky technológie, ktoré sa u nás používajú, sú používané a hodnotené aj v zahraničí. Spojenie síl tam, kde je to možné, šetrí čas a zdroje všetkým stranám.

História

NIHO vznikol 1.1.2022. Prípravu jeho vzniku zastrešoval Odbor agentúry pre HTA na Ministerstve zdravotníctva SR. Jeho hlavnou úlohou bola príprava legislatívneho rámca pre vznik nového inštitútu. Legislatívny proces, ktorý začal na jeseň 2020, bol zavŕšený dňa 22. septembra 2021 schválením zákona č. 358/2021 Z. z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Počas svojho pôsobenia na ministerstve Odbor agentúry pre HTA prispieval do procesu kategorizácie novovstupujúcich liekov vypracovaním tzv. sumárov hodnotení zahraničných HTA inštitúcií, ktoré už daný liek hodnotili (napr. sumár pre kategorizáciu lieku Beovu). Tieto sumáre sa týkali novovstupujúcich liekov s vysokým dopadom na rozpočet verejného zdravotného poistenia (VZP). Odbor tiež v rámci interných procesov ministerstva prispel k racionalizácii nového delenia úhradových skupín liekov a vypracoval analýzy v oblasti chýbajúcich onkologických liekov či analýzy systému hradenia liekov na výnimku. Pre účely kategorizácie tiež vytvoril databázu jednotkových zdravotných nákladov.

Štatút

Štatút NIHO

sk_SKSK
Skip to content