Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

sídlo: Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava

IČO: 54343461

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, sídlo: Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 54343461 (ďalej len „NIHO“) ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania transparentnosti voči dotknutým osobám tieto zásady ochrany osobných údajov.

Základné informácie

Cieľom NIHO je chrániť Vaše osobné údaje a súkromie, a preto pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V týchto zásadách ochrany osobných údajov vysvetľujeme, akým spôsobom zhromažďujeme a spracúvame Vaše osobné údaje. Okrem toho tu nájdete informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Pre účely týchto zásad ochrany osobných údajov používame nasledovné skratky:

 • Nariadenie – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);
 • Zákon – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Kto je prevádzkovateľom vo vzťahu k Vašim osobným údajom?

Prevádzkovateľom vo vzťahu k Vašim osobným údajom je Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, sídlo: Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 54343461.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Aké Vaše osobné údaje spracúvame? Z akých dôvodov? Na aké účely? Aký je náš právny základ spracúvania údajov?

Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu, pričom nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje).

Osobné údaje spracúvame na rôzne účely, avšak iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v Nariadení, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely. Osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, a to iba v medziach právnych základov, ktoré sú ustanovené v článku 6 ods. 1 Nariadenia . V tomto prípade zdôrazňujeme, že medzi predmetné právne základy, na základe ktorých je možné spracúvať Vaše osobné údaje, sa zaraďuje aj danie súhlasu Vašej osoby so spracúvaním osobných údajov, avšak iba v prípade, ak neexistuje iný právny základ (napr. splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana).

Z uvedeného vyplýva, že v rámci našej činnosti spracúvame osobné údaje na rôzne účely a v rozličnom rozsahu, a to buď:

 1. na základe Vášho súhlasu, alebo
 2. bez Vášho súhlasu na základe iného právneho základu ako je plnenie zmluvy, náš oprávnený záujem alebo z dôvodu plnenia legislatívnej povinnosti.

Každý prevádzkovateľ je zodpovedný za to, že pri spracúvaní osobných údajov má stanovený vhodný právny základ podľa čl. 6 ods. 1 Nariadenia. Z určenia správneho právneho základu vyplývajú práva dotknutých osôb. Ako prevádzkovateľ sme pred začatím činností, ktoré zahŕňajú spracúvanie osobných údajov zvážili, čo je primeraným zákonným dôvodom plánovaného spracúvania údajov.

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že ako Prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne Vaše nasledovné osobné údaje, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

 1. Personálna agenda zamestnancov
Účel spracúvania osobných údajovPlnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných vzťahov (výberového konania). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom: vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu, spracúvania agendy prijímania zamestnancov do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru, spracúvania potrebných štatistických výkazov, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov – ich vzdelávanie prostredníctvom vykonávania školení, prideľovania certifikátov, oprávnení či preukazov, a to za účelom komplexného zabezpečenia ochrany bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri práci. poistenie zamestnancov na služobné cesty.
Názov informačného systémuIS Personálna agenda zamestnancov
Právny základPlnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Doba uchovávania5 až 10 rokov, mzdové listy, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti 50 rokov, osobné spisy – do 70 roku života zamestnanca
Dotknutá osobaUchádzač o zamestnanie, zamestnanec, manžel alebo manželka zamestnanca, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci.
 • Mzdová agenda zamestnancov
Účel spracúvania osobných údajovPlnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom: spracúvania potrebných štatistických výkazov, realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov, prípravy podkladov pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd, vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne, mzdové a pre účely nemocenského.
Názov informačného systémuIS Mzdová agenda zamestnancov
Právny základPlnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Doba uchovávania5 až 10 rokov, mzdové listy, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti 50 rokov, osobné spisy – do 70 roku života zamestnanca
Dotknutá osobaUchádzač o zamestnanie, zamestnanec, manžel alebo manželka zamestnanca, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci.
 • Agenda BOZP zamestnancov
Účel spracúvania osobných údajovPlnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.
Názov informačného systémuIS Agenda BOZP zamestnancov
Právny základPlnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Doba uchovávania5 až 10 rokov, pracovné úrazy, choroby z povolania, zdravotné záznamy zamestnancov pracujúcich v rizikovej kategórii 40 rokov, rozhodnutia orgánov dozoru 70 rokov.
Dotknutá osobaZamestnanec, bývalý zamestnanec.
 • Evidencia členov dozornej rady, vedeckej rady
Účel spracúvania osobných údajovV predmetnom IS dochádza k spracúvaniu osobných údajov, a to vedením evidencie členov dozornej rady, vedeckej rady.
Názov informačného systémuIS Evidencia členov dozornej rady, vedeckej rady
Právny základPlnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Doba uchovávania10 rokov po skončení funkcie
Dotknutá osobaČlen dozornej rady, vedeckej rady.
 • Právne vzťahy
Účel spracúvania osobných údajovV predmetnom IS dochádza k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti s vedením súdnych sporov s fyzickými osobami a ich zástupcami.
Názov informačného systémuIS Právne vzťahy
Právny základPlnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Doba uchovávania10 rokov po právoplatnom ukončení súdneho sporu,  ukončení exekučného konania.
Dotknutá osobaFyzické osoby, s ktorými prevádzkovateľ vedie súdne spory a ich zástupcovia a fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa spracovávajú v rámci súdneho sporu Fyzické osoby, voči ktorým má prevádzkovateľ vymáhateľné pohľadávky.
 • Zmluvné vzťahy
Účel spracúvania osobných údajovV rámci predmetného IS dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzickej osoby ako jednej zo zmluvných strán. V IS Zmluvné vzťahy dochádza k pripravovaniu zmluvných vzťahov, a to nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, vypracovaniu zmlúv v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov a pod.
Názov informačného systémuIS Zmluvné vzťahy
Právny základPlnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Doba uchovávania10 rokov po ukončení platnosti zmluvy.
Dotknutá osobaZmluvná strana – fyzická osoba, fyzická osoba poverená zmluvnou stranou na výkon určitých činností súvisiacich so zmluvou.
 • Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Účel spracúvania osobných údajovVedenie evidencie žiadostí o informácie.
Názov informačného systémuIS Právne vzťahy
Právny základPlnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Doba uchovávania5 rokov od vybavenia žiadosti
Dotknutá osobaFyzická osoba – žiadateľ o informácie
 • Evidencia uchádzačov o zamestnanie
Účel spracúvania osobných údajovVedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania.
Názov informačného systémuIS Evidencia uchádzačov o zamestnanie
Právny základSúhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Doba uchovávania1 rok odo dňa zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania
Dotknutá osobaUchádzač o zamestnanie
 • Verejné obstarávanie
Účel spracúvania osobných údajovHlavným poslaním IS Verejné obstarávanie je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb (najmä štatutárnych orgánov právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb.
Názov informačného systémuIS Verejné obstarávanie
Právny základPlnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Doba uchovávania10 rokov po skončení verejného obstarávania
Dotknutá osobaFyzické osoby – konatelia právnických osôb. Fyzické osoby – podnikatelia
 1. Nevyhnutné cookies
Účel spracúvania osobných údajovÚčelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb – návštevníkov webového sídla prevádzkovateľa za účelom technického uloženia údajov alebo prístupu k nim, za účelom prenosu alebo uľahčenia prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje dotknutá osoba ako užívateľ. Jedná sa o prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám.
Názov informačného systémuIS Nevyhnutné cookies
Právny základPlnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Doba uchovávaniaPočas prehliadania webového sídla.
Dotknutá osobaDotknuté osoby, ktoré navštívili webové sídlo prevádzkovateľa

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré sme od Vás získali chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom okrem príjemcov, ktorých uvádzame nižšie.

Osobné údaje, ktoré sme od Vás získali, v nevyhnutnom rozsahu, poskytujeme týmto príjemcom:

Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov.

V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžete uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

a) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle.

b) Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle.

c) Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

e) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo b) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamy marketingom.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

f) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).

g) Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle.

h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona či Nariadenia, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

Zodpovedná osoba

Lucia Grajcarová, M.Sc.

Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy/dohody, a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne uskutočniť všetky úkony.

Prosíme, aby ste nám neposkytovali žiadne osobné údaje, pokiaľ nechcete, aby boli používané spôsobom popísaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás?

Nie, všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú výslovne od Vás.

Realizujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Nevydávame žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali.

Aké základné technické, organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky sme prijali na ochranu Vašich osobných údajov?

Ako prevádzkovateľ sme v zmysle čl. 24 Nariadenia a ustanovenia § 31 Zákona pristúpili k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

 • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
 • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
 • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
 • odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
 • poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
 • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
 • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
 • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie?

Prevádzkovateľ si Vás dovoľuje informovať, že Vaše údaje nie sú prenášané mimo Európskej únie do tretích krajín či medzinárodných organizácií.

Ďalšie súvisiace informácie

Ak na našom webovom sídle odkazujeme na webové stránky tretích strán podotýkame, že webové stránky tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.

Aktualizácia a zmena zásad ochrany osobných údajov

Informácie, ktoré sme povinní poskytnúť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa môžu priebežne meniť alebo sa stať neaktuálnymi. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo kedykoľvek tieto zásady ochrany osobných údajov upraviť v akomkoľvek rozsahu.

Posledná aktualizácia: 13.06. 2022

en_GBEN
Skip to content