45: Liečivo brentuximab vedotín (Adcetris) v kombinácii s doxorubicínom, vinblastínom a dakarbazínom (AVD) na liečbu dospelých pacientov s predtým neliečeným CD30 pozitívnym Hodgkinovým lymfómom v štádiu IV
27. 02. 2024
Adcetris
  1. Aká je záťaž ochorenia pre pacienta? Ako zásadné je ochorenie?

Hodgkinov lymfóm je kurabilné nádorové ochorenie lymfatických uzlín (LU), vyskytujúce sa v mladšom veku (25 – 30 rokov) a následne u ľudí starších ako 50 rokov. Prvou manifestáciou Hodgkinovho lymfómu býva nebolestivé zväčšenie LU. Približne 70 – 80 % pacientov má zväčšené krčné alebo supraklavikulárne LU. Takmer 2/3 pacientov majú postihnuté vnútrohrudné LU, čo spôsobuje pocit tlaku za hrudnou kosťou, dráždivý kašeľ, dýchavičnosť, palpitácie a bolesť hrudníkovej chrbtice. Typické je aj nočné potenie, horúčky nad 38°C a chudnutie, tzv. B-symptómy. Viaceré štúdie preukázali, že pacienti, ktorí prekonali infekciu vyvolanú Epstein-Barrovej vírusom, majú násobne vyššie riziko vzniku Hodgkinovho lymfómu. V súčasnosti ide o najlepšie liečiteľné zhubné ochorenie v dospelom veku, ktoré aj napriek tomu vytvára veľkú záťaž na pacientov po fyzickej aj psychickej stránke. V závislosti od štádia a rizikových faktorov sa vylieči 85 – 95 % pacientov. Trojročné prežívanie bez progresie je pre pokročilý Hodgkinov lymfóm 86 % a päťročné 71 %. 

  1. O aký liek ide?

Adcetris obsahuje liečivo brentuximab vedotin, liek proti rakovine, zložený z monoklonálnej protilátky naviazanej na látku zabíjajúcu rakovinové bunky. Monoklonálna protilátka dopraví túto látku do rakovinových buniek. Monoklonálna protilátka je proteín, ktorý rozpoznáva niektoré rakovinové bunky.

Adcetris bol registrovaný v Európskej liekovej agentúre  pre hodnotenú indikáciu v septembri  2023.

  1. Ako sa na hodnotené liečivo pozerajú odborníci? 

Klinický odborník A uviedol, že u pacientov v pokročilom III.- IV. štádiu novodiagnostikovaného klasického HL (cHL) CD30+ je potreba zmeny liečby už v I. línii terapie.

  1. Čo hodnotilo NIHO a aký je výsledok?

Držiteľ registrácie (Takeda Pharma A/S (DNK)) podal žiadosť o zaradenie liečiva brentuximab vedotín (Adcetris) v kombinácii s doxorubicínom, vinblastínom a dakarbazínom (AVD) na liečbu dospelých pacientov s predtým neliečeným CD30 pozitívnym Hodgkinovým lymfómom v štádiu IV.

NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Adcetris v predmetnej indikácií, nakoľko požadovaná výška úhrady spĺňa kritériá nákladovej efektívnosti.

Výsledok je spojený so strednou mierou neistoty, že pri požadovanej úhrade nebudú v praxi splnené kritériá nákladovej efektívnosti. Preto NIHO odporúča požadovať od držiteľa registrácie adekvátnu dodatočnú zľavu, ktorá zníži túto neistotu.

Zároveň NIHO odporúča doplnenie indikačného obmedzenia o dobrý výkonnostný stav pacienta.

Kto sme?

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá hodnotí žiadosti držiteľov registrácie (prevažne) liekov o úhradu z verejného zdravotného poistenia. V hodnotení NIHO uvedie odporúčanie žiadosti buď vyhovieť, nevyhovieť, alebo nevyhovieť pokiaľ nebudú splnené podmienky (zväčša dohoda na zľave alebo úprava indikačného obmedzenia).

NIHO je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút pracuje v štandarde Európskej metodiky EUnetHTA a je členom Európskych štruktúr pre hodnotenie zdravotníckych technológii (health technology assessment, HTA). Je zriadený na základe zákona 358/2021 Z.z.

Podobné články

Jardiance
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Jardiance v predmetnej indikácií, pokiaľ…
vyvgart
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Vyvgart v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ…
kimmtrak
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kimmtrak v predmetnej indikácií, pokiaľ…
KEYTRUDA (1)
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Keytruda o indikáciu metastatický kolorektálny karcinóm…
ocaliva
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ocaliva v predmetnej indikácií, nakoľko…
paxlovid
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Paxlovid v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ registrácie…
en_GBEN
Skip to content