Publication

In order to fulfill the obligations arising from Act No. 211/2000 Coll. on free access to information, NIHO discloses the following information:

Contracts

Contracts published at crz.gov.sk


Partneri NIHO a ŠUKL

Na základe dohody so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) ponúkame možnosť pacientskym organizáciám sa stať partnermi NIHO a ŠÚKL. Cieľom NIHO je pacientov za ich vstupy do hodnotení honorovať a aj preto je potrebné nastaviť podmienky za ktorých môže byť pacientska organizácia do zoznamu zaradená. Ak je pacientska organizácia partnerom NIHO a ŠÚKL, NIHO ju za relevantný vstup do hodnotenia odteraz môže honorovať. Na zaradenie sa do zoznamu pacientskych organizácií spolupracujúcich s NIHO a ŠÚKL je potrebné vyplniť Žiadosť o zaradenie, ktorá je zverejnená nižšie spolu so samotným zoznamom partnerov NIHO a ŠÚKL. Pacientska organizácia musí spĺňať nasledovné podmienky:

a) je nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na pacientov a ich blízkych, ochraňuje ich práva, presadzuje ich potreby a záujmy a zároveň v riadiacich orgánoch sú zastúpení pacienti alebo ich blízke osoby, resp. ich zákonní zástupcovia v prípade, ak pacienti nie sú schopní zastupovať sami seba,

b) členmi organizácie sú:
i. osoby s určitým ochorením alebo zdravotnými problémami, ako aj ich blízke osoby alebo ich zástupcovia podľa občianskeho zákonníka, alebo,
ii. združenia/spolky, ktorých členmi sú združenia/spolky, ktoré splňujú body a) a b) i.,

c) zverejňuje na svojich internetových stránkach svoju účtovnú závierku a zdroje financovania,

d) vykoná svoju hlavnú činnosť najmenej 12 mesiacov.

Procedure when requesting information access

The request for information access is handled by NIHO in accordance with Act No. 211/2000 Coll. on free access to information, as amended:

 • The request for information is submitted:
  • in writing – by post,
  • in writing – by personal filing at the NIHO headquarters,
  • orally – in person or by phone on working days: Monday – Friday from 10.00am to 2.00pm,
   pondelok – piatok v čase od 10.00 do 14.00,
  • by e-mail at the following address: kancelaria@niho.sk:. kancelaria@niho.sk.
 • The decision to refuse a request for information and the decision not to disclose the information may be appealed within the time limits set by law in writing – by post, personal submission or electronic mail.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácie a rozhodnutie o nesprístupnení informácie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť, možno preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov na základe žaloby podanej v lehote stanovenej zákonom.

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Publication

Dokumenty na stiahnutie

en_GBEN
Skip to content