55: Liečivo empagliflozín (Jardiance) na liečbu dospelých pacientov s chronickou chorobou obličiek
03. 03. 2024
Jardiance
  1. Aká je záťaž ochorenia pre pacienta? Ako zásadné je ochorenie?

Chronická choroba obličiek (CKD) je rôznorodá skupina porúch charakterizovaných zmenami v štruktúre a funkcii obličiek. Súčasná liečba sa zameriava na spomalenie progresie ochorenia obličiek a liečbu komplikácií. Ochorenie má závažný vplyv na fyzickú a emocionálnu pohodu pacientov. S progresiou ochorenia vzniká u pacientov väčšie riziko kardiovaskulárnych a iných komplikácií, v prípade zlyhania funkcie obličiek pacienti žijú na dialýze alebo absolvujú transplantáciu obličky. Aktuálne hradená liečba nezodpovedá najnovším medzinárodným postupom. 

  1. O aký liek ide?

Jardiance obsahuje liečivo empagliflozín. Je členom skupiny liekov nazývaných inhibítory kotransportéra pre sodík a glukózu 2 (SGLT2).

Jardiance účinkuje tak, že vo vašich obličkách blokuje bielkovinu SGLT2. To spôsobuje vylučovanie cukru (glukózy) z krvi močom. Jardiance tak znižuje množstvo cukru vo vašej krvi. Tento liek môže tiež pomôcť predchádzať ochoreniu srdca u pacientov s cukrovkou 2. typu.

Jardiance bol registrovaný v Európskej liekovej agentúre v máji 2014.

  1. Ako sa na hodnotené liečivo pozerajú odborníci? 

Klinický odborník sa vyjadril, že za prínos technológie by považoval predchádzanie alebo spomalenie progresie ochorenia CKD, zníženie celkovej úmrtnosti, zníženie rizika komorbidít a komplikácií (vrátane dialýz a transplantácií) a zníženie hospitalizácií. Odborník očakáva, že hodnotené liečivo má významný klinický prínos v porovnaní so súčasnou štandardnou liečbou a výsledky štúdie EMPA-KIDNEY, ktorá sa venuje liečbe CKD pomocou hodnotenej technológie, považuje v primárnom aj sekundárnych ukazovateľoch za klinický významné a relevantné.

  1. Čo hodnotilo NIHO a aký je výsledok?

Držiteľ registrácie (Boehringer Ingelheim International GmbH (DEU)) podal žiadosť o zaradenie liečiva empagliflozín (Jardiance) na liečbu dospelých pacientov s chronickou chorobou obličiek.

NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Jardiance v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ registrácie upraví požadovanú výšku úhrady tak, aby spĺňala kritériá nákladovej efektívnosti.

NIHO zároveň odporúča zvážiť preformulovanie indikačného obmedzenia kvôli lepšej zrozumiteľnosti.

Kto sme?

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá hodnotí žiadosti držiteľov registrácie (prevažne) liekov o úhradu z verejného zdravotného poistenia. V hodnotení NIHO uvedie odporúčanie žiadosti buď vyhovieť, nevyhovieť, alebo nevyhovieť pokiaľ nebudú splnené podmienky (zväčša dohoda na zľave alebo úprava indikačného obmedzenia).

NIHO je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút pracuje v štandarde Európskej metodiky EUnetHTA a je členom Európskych štruktúr pre hodnotenie zdravotníckych technológii (health technology assessment, HTA). Je zriadený na základe zákona 358/2021 Z.z.

Podobné články

vyvgart
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Vyvgart v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ…
kimmtrak
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kimmtrak v predmetnej indikácií, pokiaľ…
KEYTRUDA (1)
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Keytruda o indikáciu metastatický kolorektálny karcinóm…
ocaliva
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ocaliva v predmetnej indikácií, nakoľko…
paxlovid
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Paxlovid v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ registrácie…
en_GBEN
Skip to content