26B: Liečivo atezolizumab (Tecentriq) na liečbu prvej línie metastatického nemalobunkového karcinómu pľúc
18. 04. 2023
Tecentriq
  1. Aká je záťaž ochorenia pre pacienta? Ako zásadné je ochorenie?

Zhubný nádor pľúc je vo väčšine krajín sveta najčastejšie diagnostikovanou malignitou u mužov a u žien je celosvetovo na štvrtom mieste. Príčinou väčšiny prípadov ochorenia je fajčenie. Zhubné nádory pľúc boli v roku 2019 najčastejšou onkologickou príčinou úmrtia mužov a druhou najčastejšou onkologickou príčinou úmrtia žien na Slovensku. Metastatické štádium ochorenia je považované za nevyliečiteľné a liečba má za cieľ zmierniť príznaky ochorenia a spomaliť jeho ďalšiu progresiu. Ochorenie má podľa pacientov dopad na ich psychické prežívanie, ako aj na vzťahy s blízkymi.

  1. O aký liek ide?

Tecentriq je liek proti rakovine, ktorý obsahuje liečivo atezolizumab. Atezolizumab patrí do skupiny liekov nazývanej monoklonálne protilátky. Monoklonálna protilátka je typ bielkoviny vytvorenej tak, aby rozpoznala a naviazala sa na špecifický cieľ v tele. Táto protilátka môže pomôcť vášmu imunitnému systému bojovať proti rakovine.

Tento liek bol prvýkrát v Európskej únii registrovaný 20.9.2017. Následne, 25.3.2021 bola registrácia rozšírená aj o indikáciu “metastatický NSCLC v 1. línii ako monoterapia”.

  1. Ako sa na axikabtagén ciloleucel pozerajú odborníci? 

Podľa odborníka by kategorizovanie atezolizumabu poskytlo onkológovi možnosť výberu podľa jednotlivých požiadaviek u konkrétneho pacienta. Klinický onkológ má možnosť pacientovi liečbu „ ušiť na mieru“, teda vybrať najvhodnejší liek.

  1. Čo hodnotilo NIHO a aký je výsledok?

Držiteľ registrácie (Roche Registration GmbH (DEU)) podal žiadosť o zaradenie lieku Tecentriq (liečivo atezolizumab) do úhrad z verejného zdravotného poistenia pri použití na liečbu prvej línie metastatického nemalobunkového karcinómu pľúc.

NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Tecentriq v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ upraví požadovanú výšku úhrady tak, aby spĺňala kritériá nákladovej efektívnosti.

NIHO zároveň odporúča:

  • žiadať od firmy dodatočnú zľavu vzhľadom na strednú mieru neistoty, že v klinickej praxi nebudú splnené kritériá nákladovej efektívnosti. Neistota je spojená predovšetkým s odhadom dlhodobého prínosu.
  • aby sa liek indikoval len pacientom, ktorých výkonnostný stav dosahuje špecifické skóre na ECOG škále (Eastern Cooperative Oncology Group performance status).

Kto sme?

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá hodnotí žiadosti držiteľov registrácie (prevažne) liekov o úhradu z verejného zdravotného poistenia. V hodnotení NIHO uvedie odporúčanie žiadosti buď vyhovieť, nevyhovieť, alebo nevyhovieť pokiaľ nebudú splnené podmienky (zväčša dohoda na zľave alebo úprava indikačného obmedzenia).

NIHO je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút pracuje v štandarde Európskej metodiky EUnetHTA a je členom Európskych štruktúr pre hodnotenie zdravotníckych technológii (health technology assessment, HTA). Je zriadený na základe zákona 358/2021 Z.z.

Podobné články

Jardiance
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Jardiance v predmetnej indikácií, pokiaľ…
vyvgart
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Vyvgart v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ…
kimmtrak
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kimmtrak v predmetnej indikácií, pokiaľ…
KEYTRUDA (1)
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Keytruda o indikáciu metastatický kolorektálny karcinóm…
ocaliva
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ocaliva v predmetnej indikácií, nakoľko…
en_GBEN
Skip to content