35A: Liečivo osimertinib (Tagrisso) ako monoterapia v adjuvantnej liečbe pacientov s NSCLC s mutáciami EGFR
22. 06. 2023
Tagrisso
  1. Aká je záťaž ochorenia pre pacienta? Ako zásadné je ochorenie?

Karcinóm pľúc (KP) celosvetovo patrí k najčastejším nádorovým ochoreniam. Pľúcne zhubné nádory zvyčajne vznikajú v bunkách, ktoré lemujú priedušky a časti pľúc, ako sú priedušničky alebo alveoly. V prípade NSCLC ide o častejší typ rakoviny pľúc, ktorý zodpovedá približne 80-85 % pľúcnych karcinómov. Najväčším rizikovým faktorom KP je aktívne, ale aj pasívne fajčenie, vystavenie organizmu škodlivým látkam ako radón, arzén alebo azbest. V neposlednom rade môže byť rizikovým faktorom vzniku KP aj genetická predispozícia. Medzi najčastejšie symptómy KP patrí kašeľ, v neskorších fázach môžu pribúdať infekcie v oblasti hrudníka, chrčanie, vykašliavanie krvi, zachrípnutie či strata hmotnosti. U ľudí s lokalizovaným NSCLC je celková 5-ročná miera prežitia 63 %. S neskorším časom diagnostikovania ochorenia sa miera prežitia výrazne znižuje.

  1. O aký liek ide?

TAGRISSO obsahuje liečivo osimertinib, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory proteínkinázy, ktoré sa používajú na liečbu rakoviny. TAGRISSO sa používa na liečbu dospelých s typom rakoviny pľúc nazývanej „nemalobunkový karcinóm pľúc“. Ak sa vyšetrením preukáže, že vaša rakovina vykazuje určité zmeny (mutácie) v géne nazývanom „EGFR“ (receptor epidermálneho rastového faktora), je pravdepodobné, že vaša rakovina bude odpovedať na liečbu TAGRISSOM. TAGRISSO vám môžu predpísať: 

  • po úplnom odstránení vášho nádoru ako liečbu po chirurgickom zákroku (adjuvantná liečba); alebo 
  • ako prvý liek, ktorý budete dostávať na liečbu vašej rakoviny, ktorá sa rozšírila do ďalších častí tela; alebo 
  • za určitých okolností, ak vaša rakovina bola v minulosti liečená inými liekmi obsahujúcimi inhibítor proteínkinázy.

Liek TAGRISSO bol registrovaný Európskou liekovou agentúrou v decembri 2015 a následne rozšírený o ďalšie indikácie v roku 2018 a 2021.

  1. Ako sa na hodnotené liečivo pozerajú odborníci? 

Podľa odborníka je adjuvantná cielená liečba s osimertinibom pilierom úspechu dosahovania kompletných remisií u tak náročne liečiteľného ochorenia, akým je karcinóm pľúc. Nevyužitie možnosti implementovania liečby s osimertinibom odborník považuje za trestuhodné, nakoľko je celosvetová snaha o dosiahnutie lepších výsledkov v liečbe tohto smrteľného ochorenia. Rovnako je cieľom každého klinického onkológa na Slovensku preniesť do klinickej praxe liečivá zahrnuté v ESMO (Európska spoločnosť pre lekársku onkológiu).

  1. Čo hodnotilo NIHO a aký je výsledok?

Držiteľ registrácie (AstraZeneca AB (SWE)) podal žiadosť o zaradenie liečiva osimertinib (Tagrisso) ako monoterapia v adjuvantnej liečbe pacientov s NSCLC s mutáciami EGFR.

NIHO odporúča nevyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Tagrisso v indikácii adjuvantnej liečby u pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC), pokiaľ nebude dostatočne adresovaná neistota plynúca z farmako-ekonomického modelovania, kde prínos v celkovom prežívaní je postavený na náhradnom ukazovateli.

NIHO taktiež odporúča zvážiť doplnenie indikačného obmedzenia o výkonnostný stav pacienta.

Kto sme?

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá hodnotí žiadosti držiteľov registrácie (prevažne) liekov o úhradu z verejného zdravotného poistenia. V hodnotení NIHO uvedie odporúčanie žiadosti buď vyhovieť, nevyhovieť, alebo nevyhovieť pokiaľ nebudú splnené podmienky (zväčša dohoda na zľave alebo úprava indikačného obmedzenia).

NIHO je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút pracuje v štandarde Európskej metodiky EUnetHTA a je členom Európskych štruktúr pre hodnotenie zdravotníckych technológii (health technology assessment, HTA). Je zriadený na základe zákona 358/2021 Z.z.

Podobné články

Jardiance
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Jardiance v predmetnej indikácií, pokiaľ…
vyvgart
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Vyvgart v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ…
kimmtrak
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kimmtrak v predmetnej indikácií, pokiaľ…
KEYTRUDA (1)
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Keytruda o indikáciu metastatický kolorektálny karcinóm…
ocaliva
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ocaliva v predmetnej indikácií, nakoľko…
sk_SKSK
Skip to content