Zverejňovanie

S cieľom plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje NIHO nasledovné informácie:

Zmluvy

Zmluvy zverejnené na crz.gov.sk

Postup pri žiadostiach o sprístupnenie informácií

Žiadosť o sprístupnenie informácie vybavuje NIHO v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov:

 • Žiadosť o informáciu sa podáva:
  • písomne – poštou,
  • písomne – osobným podaním v sídle NIHO,
  • ústne – osobne alebo telefonicky v pracovných dňoch:
   pondelok – piatok v čase od 10.00 do 14.00,
  • elektronickou poštou na adrese: kancelaria@niho.sk.
 • Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie a rozhodnutiu o nesprístupnení informácie je možné podať rozklad v lehotách stanovených zákonom písomne – poštou, osobným podaním alebo elektronickou poštou.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácie a rozhodnutie o nesprístupnení informácie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť, možno preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov na základe žaloby podanej v lehote stanovenej zákonom.

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Zverejňovanie

Dokumenty na stiahnutie

sk_SKSK
Skip to content