Zverejňovanie

S cieľom plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje NIHO nasledovné informácie:

Zmluvy

Zmluvy zverejnené na crz.gov.sk


Partneri NIHO a ŠUKL

Na základe dohody so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) ponúkame možnosť pacientskym organizáciám sa stať partnermi NIHO a ŠÚKL. Cieľom NIHO je pacientov za ich vstupy do hodnotení honorovať a aj preto je potrebné nastaviť podmienky za ktorých môže byť pacientska organizácia do zoznamu zaradená. Ak je pacientska organizácia partnerom NIHO a ŠÚKL, NIHO ju za relevantný vstup do hodnotenia odteraz môže honorovať. Na zaradenie sa do zoznamu pacientskych organizácií spolupracujúcich s NIHO a ŠÚKL je potrebné vyplniť Žiadosť o zaradenie, ktorá je zverejnená nižšie spolu so samotným zoznamom partnerov NIHO a ŠÚKL. Pacientska organizácia musí spĺňať nasledovné podmienky:

a) je nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na pacientov a ich blízkych, ochraňuje ich práva, presadzuje ich potreby a záujmy a zároveň v riadiacich orgánoch sú zastúpení pacienti alebo ich blízke osoby, resp. ich zákonní zástupcovia v prípade, ak pacienti nie sú schopní zastupovať sami seba,

b) členmi organizácie sú:
i. osoby s určitým ochorením alebo zdravotnými problémami, ako aj ich blízke osoby alebo ich zástupcovia podľa občianskeho zákonníka, alebo,
ii. združenia/spolky, ktorých členmi sú združenia/spolky, ktoré splňujú body a) a b) i.,

c) zverejňuje na svojich internetových stránkach svoju účtovnú závierku a zdroje financovania,

d) vykoná svoju hlavnú činnosť najmenej 12 mesiacov.

Postup pri žiadostiach o sprístupnenie informácií

Žiadosť o sprístupnenie informácie vybavuje NIHO v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov:

 • Žiadosť o informáciu sa podáva:
  • písomne – poštou,
  • písomne – osobným podaním v sídle NIHO,
  • ústne – osobne alebo telefonicky v pracovných dňoch:
   pondelok – piatok v čase od 10.00 do 14.00,
  • elektronickou poštou na adrese: kancelaria@niho.sk.
 • Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie a rozhodnutiu o nesprístupnení informácie je možné podať rozklad v lehotách stanovených zákonom písomne – poštou, osobným podaním alebo elektronickou poštou.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácie a rozhodnutie o nesprístupnení informácie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť, možno preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov na základe žaloby podanej v lehote stanovenej zákonom.

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Zverejňovanie

Dokumenty na stiahnutie

sk_SKSK
Skip to content