Legislatívny rámec

Zákon o NIHO

Zákon č. 358/2021 Z.z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zákonom, ktorý zveruje inštitútu konkrétne úlohy, lehoty a základný rámec na jeho fungovanie.

  • § 3 odseky 1 až 4 upravujú hlavnú úlohu NIHO.
  • § 3 odsek 5 hovorí o ďalších úlohách, ktoré NIHO môže vykonávať.
  • § 5 hovorí o nárokoch kladených na riaditeľa NIHO.
  • § 6 až 8  upravujú proces výberového konania riaditeľa NIHO.
  • § 9 až 10 upravujú zloženie a pôsobnosť dozornej rady NIHO.
  • § 11 upravuje hospodárenie NIHO.

Ďalšia relevantná legislatíva

Metodická príručka MZ SR

Metodická príručka Ministerstva zdravotníctva SR ku vyhláške 422/2011 Z.z. definuje požiadavky na farmako-ekonomické rozbory (FER) v rámci predkladaných žiadostí farmafiriem. Ako prílohu obsahuje aj šablónu rozboru.

Cieľom metodickej príručky je predkladateľom pomôcť s prípravou FER vďaka jasným pokynom, zvýšiť transparentnosť a zjednotiť kvalitu predkladanej dokumentácie. Vyššia kvalita žiadosti tak môže zrýchliť proces kategorizácie liekov na Slovensku (pri rešpektovaní pokynov dôjde k zníženiu potreby dodatočnej komunikácie a doplnení počas konania).

Príručka bola pripravená v úzkej spolupráci NIHO a MZ SR. Prvá verzia príručky bola vydaná v apríli 2024 a jej použitie je záväzné v žiadostiach podaných od 01.08.2024.

Dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie na webe: 
https://health.gov.sk/?kategorizacia-liekov-1

sk_SKSK
Skip to content