Orgány inštitútu

Dozorná rada

Dohliada na činnosť NIHO a riaditeľa a schvaľuje rozpočet inštitútu. Rada má štyroch členov. Jedného nominuje Asociácia zdravotných poisťovní, jedného nominujú zamestnanci NIHO a po jednom Ministerstvo financií SR a Ministerstvo zdravotníctva SR. Úlohou člena dozornej rady je hájiť tie najlepšie záujmy inštitútu a nie hájiť záujmy inštitúcie, ktorá ho nominovala.

Predseda dozornej rady Ing. Martin Vlachynský,
nominovaný Ministerstvom zdravotníctva SR

Analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS). Zaoberá sa hospodárskou politikou, podnikateľským prostredím a konkurencieschopnosťou, najmä v zdravotníctve a energetike.

Člen dozornej rady Ing. Peter Magát
nominovaný Ministerstvom financií SR
Členka dozornej rady PharmDr. Anna Lukáčová,
nominovaná Asociáciou zdravotných poisťovní
Člen dozornej rady Mgr. Adam Markuš,
nominovaný zamestnancami NIHO

Riaditeľ Odboru financií vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. V minulosti sa venoval auditu, finančnému manažmentu a controllingu obchodných a výrobných podnikov.

Vedecká rada

Usmerňuje a pomáha NIHO v jeho vedeckom smerovaní a metodológii. Členovia vedeckej rady majú mnohoročné skúsenosti v oblasti HTA aj zo zahraničného kontextu. Členstvo je čestné. Ponuku dáva riaditeľ NIHO významným osobnostiam v oblasti HTA. Rada má piatich členov.  
Odborník pre ekonómiu zdravotníctva a CEO kanadského Inštitútu zdravotnej ekonómie (Institute of Health Economics). Vyše 20 rokov pôsobil ako profesor na popredných univerzitách v Spojenom kráľovstve (University of Sheffield, Warwick a Leeds) a v Kanade (University of Alberta). Spolupracoval na tvorbe usmernení pre kanadskú HTA inštitúciu CADTH a je zakladajúcim riaditeľom Decision Support Unit v anglickom NICE.
CEO rakúskej HTA inštitúcie AIHTA a jej predchodcu LBI-HTA. Ako výskumníčka na Rakúskej akadémii vied prispela k rozvoju výskumnej oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií v Rakúsku. Vyučuje na rakúskych univerzitách a pôsobí v expertných radách v oblasti HTA na lokálnej aj medzinárodnej úrovni.
Spoluzakladateľ a predseda Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku SLS a spoluzakladateľ Slovenskej agentúry pre hodnotenie zdravotníckych technológií. V minulosti bol zástupcom Ministerstva zdravotníctva SR v projekte EUnetHTA a tiež v medzinárodnej spoločnosti pre výskum v oblasti ekonómie a výsledkov v zdraví ISPOR. Na univerzitách vyučuje predmety v oblastiach farmácie a HTA. Má dlhoročné skúsenosti na manažérskych pozíciách vo verejných inštitúciách v zdravotníctve aj farmaceutickom priemysle.
Riaditeľ Národného centra pre priority v zdraví a profesor na Linköping University vo Švédsku. Zameriava sa na otázky organizačnej etiky v zdravotníctve. Pôsobí ako etický poradca pre zdravotnícke inštitúcie vo Švédsku vrátane Rady pre HTA a je členom národnej kategorizačnej komisie.
Prezidentka medzinárodnej organizácie Health Technology Assessment International (HTAi) sídliacej v Holandsku. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti HTA a analýzach zdravotných politík na medzinárodnej úrovni. Spolupracovala na projektoch, ktoré stáli za vytvorením kooperácie európskych HTA inštitúcií EUnetHTA.

Poradný výbor

Poradný výbor napomáha NIHO pochopiť záujmy, motivácie a preferencie rôznych partnerov záujmových skupín v oblasti slovenského zdravotníctva. Členovia výboru odpovedajú na komplikované otázky, ktoré nemajú jednoznačnú odpoveď, napríklad týkajúce sa spoločenských hodnôt. Člen výboru odpovedá na otázky hodnotových súdov zo svojej vlastnej osobnej pozície. Prináša znalosť kontextu záujmovej skupiny, ktorá ho nominovala.
sk_SKSK
Skip to content