Rozpracované projekty

NázovStavDátum
Daratumumab (Darzalex) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Rozpracovaný
22.05.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Mnohopočetný myelóm

Intervencia:

Daratumumab ( + lenalidomid, dexametazón)

Požadovaná indikácia:

Daratumumab + lenalidomid + dexametazón na liečbu dospelých pacientov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom, ktorí nie sú vhodní na autológnu transplantáciu kmeňových buniek

Začiatok hodnotenia:

3.4.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

5.6.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Pembrolizumab (Keytruda) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Rozpracovaný
22.05.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Trojnásobne negatívny karcinóm prsníka (TNBC)

Intervencia:

Pembrolizumab (+ paklitaxel, karboplatina, antracyklín, cyklofosfamid)

Požadovaná indikácia:

Pembrolizumab v kombinácii s chemoterapiou ako neoadjuvantná liečba a následne s pokračovaním vo forme monoterapie ako adjuvantná liečba po chirurgickom zákroku dospelým s lokálne pokročilým trojnásobne negatívnym karcinómom prsníka (TNBC) alebo TNBC v skorom štádiu s vysokým rizikom rekurencie

Začiatok hodnotenia:

1.3.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

5.6.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Sotorasib (Lumykras) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022.
Rozpracovaný
19.04.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC)

Intervencia:

Sotorasib

Požadovaná indikácia:

Sotorasib v monoterapii na liečbu pokročilého NSCLC s mutáciou KRAS G12C po progresii po predchádzajúcej systémovej liečbe

Začiatok hodnotenia:

23.12.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

3.5.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Kanabidiol (Epidyolex) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022
Rozpracovaný
14.04.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

A: Dravetovej syndróm, Lennox-Gastautov syndróm

B: Komplex tuberóznej sklerózy

Intervencia:

A: Kanabidiol v kombinácii s klobazamom

B: Kanabidiol

Požadovaná indikácia:

A: Adjuvantná liečba záchvatov spojených s Dravetovej syndrómom alebo Lennox-Gastautovým syndrómom u pacientov vo veku od 2 rokov, u ktorých predchádzajúca liečba dvomi antiepileptikami nebola dostatočne účinná

B: Adjuvantná liečba záchvatov spojených s komplexom tuberóznej sklerózy u pacientov vo veku od 2 rokov, u ktorých predchádzajúca liečba dvomi antiepileptikami nebola dostatočne účinná.

Začiatok hodnotenia:

6.1.2023

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

29.4.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek

Participácia

Pre skutočne komplexné hodnotenie technológií je nevyhnutné zapojenie klinických odborníkov a pacientov. K hodnoteniam, na ktorých pracujeme, prijímame ich vstupy.

Skip to content