Čo je HTA

HTA je skratka anglického pojmu „health technology assessment“, čo znamená hodnotenie zdravotníckych technológií.

Čo je to technológia a čo sa rozumie pod hodnotením?

Pojem zdravotnícka technológia definuje Svetová zdravotnícka organizácia ako praktické uplatnenie organizovaných vedomostí a zručností na riešenie zdravotného problému a zlepšenie kvality života. Zdravotnícke technológie majú rôzne formy: lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny, očkovacie látky, prístroje, ale aj postupy či software.

Hodnotiť v tomto kontexte znamená zhromaždiť všetky vedecké štúdie a poznatky o danej technológii. Následne ich dať do vzťahov, interpretovať za využitia princípov medicíny založenej na dôkazoch a stanoviť ich klinický prínos. Potom zahrnúť všetky ďalšie podstatné aspekty, ako tie organizačné, sociálno-pacientske, právne, či etické. A v neposlednom rade vypočítať veľkosť prínosu v pomere za vynaložené náklady.

Hodnotiť neznamená posudzovať

Hodnotenie, ako je popísané vyššie, je prekladom anglického pojmu „assessment“. Posudzovanie je prekladom slova „appraisal“ – zvážiť informácie plynúce z hodnotenia a vydať rozhodnutie.

Hodnotenie je čisto odborná činnosť s presne stanovenou metodológiou, ktorá chladne a triezvo zhodnotí súčasný stav a mieru, do akej technológia spĺňa zákonné limity, prípadne za akých okolností by ich splnila. Hodnotenie tvorí podklad na posúdenie.

Posúdenie je viac politický akt. Je to proces, z ktorého vzíde rozhodnutie. Môže sa dokonca odkloniť od záverov hodnotenia HTA inštitúcie, ale musí to vedieť primerane zdôvodniť. Niektoré európske HTA inštitúcie združujú hodnotenie aj posudzovanie do jednej inštitúcie. Prevládajú však tie, ktoré ich v záujme politickej nezávislosti oddeľujú.

Príklad rozdielu medzi hodnotením a posúdením:

Môže prísť výskumná otázka, či má štát zakúpiť ďalší kus inovatívnej, a zároveň nákladnej zdravotníckej technológie, napr. robotizovaný operačný systém da Vinci.

Hodnotenie:

Zosumarizovanie informácií o danom prístroji, jeho klinickom, organizačnom, sociálnom či etickom prínose, nákladoch, a jeho používaní na Slovensku a v zahraničí.

Hodnotiteľ by zistil, koľko podobných prístrojov používajú iné krajiny, za akým účelom a v akých zariadeniach; či krajiny vydali odporúčania pre ich počet a použitie, za aké ceny ich obstarávali a podobne.

Hodnotiteľ vypracuje rozsiahlu analýzu s kratšou, jasnou a výstižnou informáciou v niekoľkých vetách – odporúčaním, či ďalší kus robotizovaného systému da Vinci kúpiť alebo nie a prečo.

Posúdenie:

Posudzovateľ (osoba alebo komisia) na základe sumarizačného textu z hodnotenia a iných vstupov vie prijať rozhodnutie, či má Slovensko zakúpiť nový systém alebo nie.

Prečo je HTA inštitúcia samostatná inštitúcia?

Priemysel prirodzene tlačí na čo najpozitívnejšie hodnotenia, aby zvýšil predaj svojich produktov. Obdobne sa snažia vplývať aj politici v súlade s politickou objednávkou. Takýto stav je nežiadúci a inštitút musí byť voči takémuto lobingu imúnny. Snaha dosiahnuť nezávislosť je dôvod, prečo čoraz viac krajín, aj tých z „vyspelej“ Európy, vytvára nezávislé HTA agentúry. Sú však aj štáty, kde túto funkciu vykonáva časť ministerstva alebo časť liekovej agentúry.

V rámci EHP majú nezávislé HTA inštitúty: Rakúsko, Poľsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Fínsko, Dánsko a Nórsko.

Nemajú samostatnú inštitúciu: Česko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Rumunsko, Cyprus, Portugalsko a Maďarsko.

sk_SKSK
Skip to content