Participácia

Prečo je participácia potrebná?

Pre skutočne komplexné hodnotenie technológií je nevyhnutné zapojenie klinických odborníkov a pacientov. Odborníci, ktorí s danou technológiou budú pracovať alebo už s ňou pracujú, často prinesú nový pohľad a mnoho informácií z praxe o liečení konkrétnej diagnózy či o skutočnej realite v teréne. Pacientský pohľad je neodmysliteľný, pretože práve pacienti a ich dobro je cieľom snaženia v zdravotníctve. Pacienti neraz inak hodnotia, čo je pre nich podstatné; aké príznaky im skutočne prekážajú, prípadne i naopak.

Partneri NIHO a ŠÚKL

Na základe dohody so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) ponúkame možnosť pacientskym organizáciám sa stať partnermi NIHO a ŠÚKL. Cieľom NIHO je pacientov za ich vstupy do hodnotení honorovať a aj preto je potrebné nastaviť podmienky za ktorých môže byť pacientska organizácia do zoznamu zaradená. Ak je pacientska organizácia partnerom NIHO a ŠÚKL, NIHO ju za relevantný vstup do hodnotenia odteraz môže honorovať. Na zaradenie sa do zoznamu pacientskych organizácií spolupracujúcich s NIHO a ŠÚKL je potrebné vyplniť Žiadosť o zaradenie, ktorá je zverejnená nižšie spolu so samotným zoznamom partnerov NIHO a ŠÚKL. Pacientska organizácia musí spĺňať nasledovné podmienky:

a) je nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na pacientov a ich blízkych, ochraňuje ich práva, presadzuje ich potreby a záujmy a zároveň v riadiacich orgánoch sú zastúpení pacienti alebo ich blízke osoby, resp. ich zákonní zástupcovia v prípade, ak pacienti nie sú schopní zastupovať sami seba,

b) členmi organizácie sú:
i. osoby s určitým ochorením alebo zdravotnými problémami, ako aj ich blízke osoby alebo ich zástupcovia podľa občianskeho zákonníka, alebo,
ii. združenia/spolky, ktorých členmi sú združenia/spolky, ktoré splňujú body a) a b) i.,

c) vykoná svoju hlavnú činnosť najmenej 12 mesiacov.

Konflikt záujmov

V procese hodnotenia je veľmi dôležitá nezaujatosť a absencia konfliktu záujmov. Čo presne je považované za konflikt záujmov je definované metodikou EUnetHTA. Ide o situáciu, keď jednotlivec alebo organizácia vykonáva činnosti, za ktoré od výrobcu/držiteľa registrácie hodnotenej zdravotníckej technológie dostáva finančnú alebo nefinančnú odmenu.

Aby mohol byť konkrétny vstup odborníka alebo pacienta zahrnutý do hodnotenia, autor predmetného vstupu k nemu musí predložiť prehlásenie, v ktorom popíše svoje potenciálne konflikty záujmov.

Ako participovať na hodnotení technológie

V prvej fáze hodnotenia NIHO vypracuje projektový protokol. V projektovom protokole je zhrnutý predmet hodnotenia – hodnotená technológia, jej indikácie, pacientská populácia, pre ktorú je určená, a ďalšie podstatné aspekty. Projektové protokoly sú zverejnené v sekcii „Rozpracované projekty“. Odborná verejnosť a pacienti môžu zasielať svoje podnety do 14 kalendárnych dní od zverejnenia projektového protokolu.

Participáciu spolu s vyhlásením o konflikte záujmov zašlite prosím do termínu uvedenom pri konkrétnom hodnotení v sekcii Rozpracované projekty na adresu kancelaria@niho.sk.

sk_SKSK
Skip to content