Pracovná metóda

Pre naše hodnotenia technológií a rôzne iné zadania používame metodiku EUnetHTA. Je vyvinutá v spolupráci európskych HTA inštitúcií. Ponúka návod, ako odpovedať na náročné otázky medicínskeho kontextu vedeckým spôsobom pomocou medicíny založenej na dôkazoch. Napríklad:

 • S akou súčasnou technológiou môžeme porovnávať novú technológiu? Inými slovami, ako vybrať vhodný komparátor?
 • Ako z obrovského množstva publikovaného výskumu vybrať relevantné štúdie a informácie?
 • Ako vybrať vhodné ukazovatele klinickej účinnosti a bezpečnosti?
 • Ako zhodnotiť, či sú výsledky klinických štúdií relevantné, poctivé a spoľahlivé?
 • Ako zhodnotiť, či nová technológia prináša hodnotu za peniaze?
 • Ako pri hodnotení zohľadniť etické, právne, sociálne alebo organizačné aspekty?
 • Ako pri hodnotení dávať pozor na skreslené vnímanie, interpretovanie a podávanie informácií na strane vedcov, odborníkov, pacientov aj nás samotných?

Naše hlavné výstupy – komplexné hodnotenia zdravotníckych technológií – sú štruktúrované podľa tzv. metodického rámca HTA Core Modelu:

Model definuje základné oblasti, ktoré by malo komplexné hodnotenie technológie obsahovať:

 • Zdravotný problém a súčasné použitie technológie
 • Opis a technické vlastnosti technológie
 • Klinická účinnosť a bezpečnosť technológie
 • Ekonomické hodnotenie technológie
 • Etické, organizačné, sociálno-pacientske a právne aspekty

Model zároveň ponúka

 • Súbor otázok, ktoré HTA inštitúcia môže adresovať vo svojom hodnotení
 • Návod, ako tieto otázky zodpovedať
 • Predlohu, ako celé hodnotenie štruktúrovať

Príklad použitia metódy pri hodnotení nového lieku:

 1. NIHO zhromaždí všetky dostupné štúdie, dáta, technické špecifikácie a vedecké články o danom lieku. Medicínske a iné vedecké databázy sú plné vedeckých prác na najrôznejšie témy. Obsahujú však aj tisícky nekvalitných a metodologicky chybných štúdií. Úlohou NIHO je toto obrovské množstvo dát preosiať a nájsť to kvalitné, podstatné a relevantné pre systém na Slovensku. Pre pravdivý výsledok je dôležité, aby nedochádzalo k skresľovaniu informácií.
 2. NIHO zo zhromaždených údajov zistí, či a ako liek funguje; kto a ako ho má užívať; akú má účinnosť a bezpečnosť, a či je účinnejší ako štandardná liečba.
 3. NIHO sa spýta odborníkov, ktorí daný liek majú podávať, čo to pre ich spôsob práce znamená. Pýta sa aj pacientov, či vôbec daný liek má pre nich význam. Môže totiž ísť o situáciu, keď liek zlepší iba nejaký laboratórny parameter, ale v zásade pacienti subjektívne zlepšenie nepocítia.
 4. NIHO tiež zisťuje, či treba brať do úvahy aj právne (súhlas s podávaním lieku u pacienta s demenciou), etické (či daná liečba predĺži život, ale s väčšou bolesťou) či sociálne (či bude potrebná aj iná ako zdravotná starostlivosť) aspekty podávania lieku.
 5. Keďže sa jedná o vysoko praktický multidisciplinárny vedecký nástroj, v neposlednom rade je nutné všetko prepočítať na spoločnú, dobre pochopiteľnú jednotku, ktorej rozumie každý – na peniaze.
sk_SKSK
Skip to content