26D: Liečivo atezolizumab (Tecentriq) v kombinácii s bevacizumabom na liečbu dospelých pacientov s hepatocelulárnym karcinómom
18. 04. 2023
Tecentriq
  1. Aká je záťaž ochorenia pre pacienta? Ako zásadné je ochorenie?

Hepatocelulárny karcinóm (HCC) v pokročilom štádiu je v súčasnosti nekuratívne ochorenie, ktoré vytvára veľkú záťaž na pacientov po fyzickej aj psychickej stránke a skracuje ich očakávané prežívanie. Aktuálne hradená liečba pokročilého alebo neresekovateľného HCC nezodpovedá najnovším medzinárodným štandardom.

  1. O aký liek ide?

Tecentriq je liek proti rakovine, ktorý obsahuje liečivo atezolizumab. Atezolizumab patrí do skupiny liekov nazývanej monoklonálne protilátky. Monoklonálna protilátka je typ bielkoviny vytvorenej tak, aby rozpoznala a naviazala sa na špecifický cieľ v tele. Táto protilátka môže pomôcť vášmu imunitnému systému bojovať proti rakovine.

Tento liek bol pre predmetnú indikáciu registrovaný v Európskej únii v septembri 2020.

  1. Ako sa na axikabtagén ciloleucel pozerajú odborníci? 

Klinický odborník sa vyjadril, že na Slovensku súčasná liečba HCC nie je v súlade s najnovšími medzinárodnými odporúčaniami keďže chýbajú nové liečiva ako Tecentriq. U lekárov pracujúcich s HCC pacientmi môže nekategorizovanie Tecentriqu podporiť frustráciu zo zaostávania za najlepším štandardom.

  1. Čo hodnotilo NIHO a aký je výsledok?

Držiteľ registrácie (Roche Registration GmbH (DEU)) podal žiadosť o zaradenie lieku Tecentriq (liečivo atezolizumab) do úhrad z verejného zdravotného poistenia pri použití v kombinácii s bevacizumabom na liečbu dospelých pacientov s hepatocelulárnym karcinómom.

NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Tecentriq v predmetnej indikácií, pokiaľ: 

  • príde k zmene indikačného obmedzenia,
  • držiteľ registrácie upraví požadovanú výšku úhrady tak, aby spĺňala kritériá nákladovej efektívnosti a 
  • z dôvodu strednej miery neistoty držiteľ registrácie poskytne dodatočnú zľavu. Neistota je spojená predovšetkým s odhadom dlhodobého prínosu.

Kto sme?

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá hodnotí žiadosti držiteľov registrácie (prevažne) liekov o úhradu z verejného zdravotného poistenia. V hodnotení NIHO uvedie odporúčanie žiadosti buď vyhovieť, nevyhovieť, alebo nevyhovieť pokiaľ nebudú splnené podmienky (zväčša dohoda na zľave alebo úprava indikačného obmedzenia).

NIHO je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút pracuje v štandarde Európskej metodiky EUnetHTA a je členom Európskych štruktúr pre hodnotenie zdravotníckych technológii (health technology assessment, HTA). Je zriadený na základe zákona 358/2021 Z.z.

Podobné články

Jardiance
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Jardiance v predmetnej indikácií, pokiaľ…
vyvgart
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Vyvgart v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ…
kimmtrak
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kimmtrak v predmetnej indikácií, pokiaľ…
KEYTRUDA (1)
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Keytruda o indikáciu metastatický kolorektálny karcinóm…
ocaliva
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ocaliva v predmetnej indikácií, nakoľko…
sk_SKSK
Skip to content