49: Liečivo maribavir (Livtencity) na liečbu refraktérnej cytomegalovírusovej (CMV) infekcie a/alebo choroby po transplantácii hematopoetických kmeňových buniek alebo solídnych orgánov
16. 11. 2023
Livtencity
  1. Aká je záťaž ochorenia pre pacienta? Ako zásadné je ochorenie?

CMV je vírus bežne sa vyskytujúci v zdravej populácii. U zdravého človeka má primárna infekcia mierny priebeh, po primárnej infekcii CMV zostáva v tele človeka v latentnej forme. Jeho reaktivácia nastáva v prípade oslabeného imunitného systému. Odhaduje sa, že CMV má v tele 70 % populácie. Rizikovou skupinou, z pohľadu závažného priebehu CMV infekcie, sú pacienti po transplantácii solídnych orgánov a krvotvorných buniek užívajúci imunosupresívnu liečbu. Pacienti trpiaci CMV chorobou môžu pociťovať široké spektrum prejavov, akými sú únava, horúčka, nauzea, hnačka, rozmazané videnie a iné. Hlavnou výzvou v liečbe CMV infekcie/choroby je refraktérna forma CMV, neodpovedajúca na liečbu bežne používanými antivirotikami, ktorá môže vyústiť až do hospitalizácie pacienta. Refraktérna forma CMV infekcie má nezanedbateľný vplyv na zotavenie pacienta po transplantácii a zhoršuje iné komorbidity pacienta. 

  1. O aký liek ide?

Maribavir je kompetitívny inhibítor proteínkinázy pUL97, ktorá má dôležitú funkciu v niekoľkých fázach životného cyklu CMV. Má narúšať replikáciu, maturáciu, enkapsidáciu a aj uvoľnenie CMV DNA z jadra napadnutej bunky.

Liek Livtencity je registrovaný Európskou liekovou agentúrou od novembra 2022.

  1. Ako sa na hodnotené liečivo pozerajú odborníci? 

Odborníci očakávajú významný klinický prínos lieku Livtencity, nakoľko v súčasnosti na Slovensku nie je kategorizovaný liek na liečbu refraktérnej formy CMV infekcie/choroby. Vysoké očakávania sú spojené aj s priaznivejším bezpečnostným profilom lieku Livtencity v porovnaní s dostupnou antivirotickou liečbou.

  1. Čo hodnotilo NIHO a aký je výsledok?

Držiteľ registrácie (Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland) podal žiadosť o zaradenie liečiva maribavir (Livtencity) na liečbu refraktérnej cytomegalovírusovej (CMV) infekcie a/alebo choroby po transplantácii hematopoetických kmeňových buniek alebo solídnych orgánov.

NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Livtencity v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ registrácie splní nasledovné podmienky: 

  • upraví požadovanú výšku úhrady tak, aby spĺňala kritériá nákladovej efektívnosti.
  • upraví indikačné obmedzenie podľa návrhu NIHO

Kto sme?

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá hodnotí žiadosti držiteľov registrácie (prevažne) liekov o úhradu z verejného zdravotného poistenia. V hodnotení NIHO uvedie odporúčanie žiadosti buď vyhovieť, nevyhovieť, alebo nevyhovieť pokiaľ nebudú splnené podmienky (zväčša dohoda na zľave alebo úprava indikačného obmedzenia).

NIHO je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút pracuje v štandarde Európskej metodiky EUnetHTA a je členom Európskych štruktúr pre hodnotenie zdravotníckych technológii (health technology assessment, HTA). Je zriadený na základe zákona 358/2021 Z.z.

Podobné články

Jardiance
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Jardiance v predmetnej indikácií, pokiaľ…
vyvgart
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Vyvgart v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ…
kimmtrak
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kimmtrak v predmetnej indikácií, pokiaľ…
KEYTRUDA (1)
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Keytruda o indikáciu metastatický kolorektálny karcinóm…
ocaliva
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ocaliva v predmetnej indikácií, nakoľko…
sk_SKSK
Skip to content