43B: Liečivo ekulizumab (Soliris) na liečbu neuromyelitis optica a jej spektra ochorení (NMOSD)
31. 10. 2023
soliris
  1. Aká je záťaž ochorenia pre pacienta? Ako zásadné je ochorenie?

NMOSD, je vzácne autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému (CNS), ktoré postihuje optický nerv a miechu. Charakteristické symptómy NMOSD zahŕňajú rýchlo po sebe nasledujúce akútne relapsy (ataky) optickej neuritídy a transverzálnej myelitídy. Optická neuritída sa prejavuje rôznymi stupňami straty zraku a bolesťou oka, ktorá sa zhoršuje každým pohybom. Transverzálna myelitída sa prejavuje slabosťou a čiastočnou stratou citlivosti v končatinách. Ochorenie má podľa pacientov výrazný dopad na ich normálne fungovanie kvôli obmedzeniu zraku a schopnosti chôdze. Z toho dôvodu progresia ochorenia môže významne ovplyvniť aj každodenný život ich blízkych. 

  1. O aký liek ide?

Soliris obsahuje liečivo ekulizumab a patrí do liekovej triedy nazývanej monoklonálne protilátky. Ekulizumab sa viaže na špecifický proteín v tele, ktorý spôsobuje zápal a inhibuje ho a tak zabraňuje systémom tela atakovať a ničiť zraniteľné krvné bunky, obličky, svaly alebo očné nervy a miechu.

Soliris bol registrovaný v Európskej únii pre hodnotenú indikáciu v apríli 2007. Následne bola rozšírená registrácia aj pre hodnotenú indikáciu v roku 2019.

  1. Ako sa na hodnotené liečivo pozerajú odborníci? 

Aktuálne hradená liečba NMOSD na Slovensku, menovite azatioprín, resp. orálne glukokortikoidy, nezodpovedá najnovším medzinárodným postupom. Implementácia ekulizumabu by podľa odborníka priniesla pokrok a zlepšenie prognózy pacienta s diagnózou NMOSD.

  1. Čo hodnotilo NIHO a aký je výsledok?

Držiteľ registrácie (Alexion Europe SAS (FRA)) podal žiadosť o zaradenie liečiva na liečbu neuromyelitis optica a jej spektra ochorení (NMOSD).

NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Soliris v predmetnej indikácií, pokiaľ budú splnené všetky nasledujúce body: 

  • Držiteľ registrácie upraví požadovanú výšku úhrady tak, aby splnila zákonné kritériá nákladovej efektívnosti.
  • Bude špecifikovaný spôsob úhrady vakcíny voči meningokokovej infekcii, ktorá je povinná 2 týždne pred začatím liečby Solirisom, a držiteľ registrácie objasní, kým bude vakcína hradená. 

NIHO odporúča zvážiť doplnenie indikačného obmedzenia podľa návrhu NIHO.

NIHO zároveň odporúča zvážiť doplnenie indikačných centier do indikačného obmedzenia lieku.

Kto sme?

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá hodnotí žiadosti držiteľov registrácie (prevažne) liekov o úhradu z verejného zdravotného poistenia. V hodnotení NIHO uvedie odporúčanie žiadosti buď vyhovieť, nevyhovieť, alebo nevyhovieť pokiaľ nebudú splnené podmienky (zväčša dohoda na zľave alebo úprava indikačného obmedzenia).

NIHO je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút pracuje v štandarde Európskej metodiky EUnetHTA a je členom Európskych štruktúr pre hodnotenie zdravotníckych technológii (health technology assessment, HTA). Je zriadený na základe zákona 358/2021 Z.z.

Podobné články

Jardiance
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Jardiance v predmetnej indikácií, pokiaľ…
vyvgart
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Vyvgart v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ…
kimmtrak
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kimmtrak v predmetnej indikácií, pokiaľ…
KEYTRUDA (1)
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Keytruda o indikáciu metastatický kolorektálny karcinóm…
ocaliva
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ocaliva v predmetnej indikácií, nakoľko…
sk_SKSK
Skip to content