37B: Liečivo kanabidiol (Epidyolex) ako adjuvantná liečba záchvatov spojených s komplexom tuberóznej sklerózy (TSC) u pacientov vo veku od 2 rokov
13. 07. 2023
Epidyolex
  1. Aká je záťaž ochorenia pre pacienta? Ako zásadné je ochorenie?

Komplex tuberóznej sklerózy (TSC) je zriedkavé genetické ochorenie spôsobené mutáciou v génoch TSC1 alebo TSC2. Táto mutácia má za následok tvorbu benígnych nádorov vo viacerých orgánových systémoch vrátane kože, mozgu, srdca, obličiek očí a pľúc. Ochorenie sa môže prejaviť v každom veku, najčastejšie však v detstve. Prejavy sa môžu u rôznych ľudí výrazne líšiť. Okrem fyzických prejavov sa u značnej časti pacientov prejavujú aj kognitívno-behaviorálne ťažkosti. Prítomnosť benígnych útvarov v mozgu vedie u niektorých pacientov k ťažkým neurologickým poškodeniam, vrátane epilepsie, ktorá sa vyskytuje u 80% pacientov. U určitého podielu vzniká farmakorezistentná forma záchvatov. Mnohí pacienti sú odkázaní na nepretržitú zdravotnú starostlivosť, pričom prítomnosť ťažkých a nekontrolovateľných záchvatov predstavuje dodatočnú záťaž pre ošetrovateľov a aj samotných pacientov. 

  1. O aký liek ide?

Epidyolex obsahuje kanabidiol, liek, ktorý sa môže používať na liečbu epilepsie, ochorenia, pri ktorom má človek záchvaty alebo kŕče. 

Epidyolex sa používa v kombinácii s klobazamom alebo s klobazamom a inými antiepileptikami na liečbu záchvatov, ktoré sa vyskytujú pri dvoch zriedkavých ochoreniach nazývaných Dravetovej syndróm a Lennox-Gastautov syndróm. Môže sa používať u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku najmenej 2 roky. 

Epidyolex sa tiež používa v kombinácii s inými antiepileptikami na liečbu záchvatov, ktoré sa vyskytujú pri genetickej poruche nazývanej komplex tuberóznej sklerózy (TSC). Môže sa používať u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku najmenej 2 roky.

Epidyolex je v EMA (Európskej liekovej agentúre) registrovaný: 

  • od júla 2019 – na adjuvantnú liečbu záchvatov spojených s DS a LGS v kombinácii s klobazamom pre pacientov od 2 rokov 
  • od februáru 2021 – na adjuvantnú liečbu záchvatov spojených s komplexom tuberóznej sklerózy (TSC) pre pacientov od 2 rokov
  1. Ako sa na hodnotené liečivo pozerajú odborníci? 

Odborníci očakávajú významný klinický prínos lieku Epidyolex, nakoľko efektivita doterajšej liečby je vo viacerých prípadoch len čiastočná a doteraz publikované výsledky naznačujú posun v liečbe farmakorezistentnej epilepsie u pacientov s TSC.

  1. Čo hodnotilo NIHO a aký je výsledok?

Držiteľ registrácie (Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd (IRL)) podal žiadosť o zaradenie liečiva kanabidiol (Epidyolex) ako adjuvantná liečba záchvatov spojených s komplexom tuberóznej sklerózy (TSC) u pacientov vo veku od 2 rokov.

NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Epidyolex v predmetnej indikácií. 

Zároveň, aj pri uvedenej úhrade je prítomná vysoká neistota, že kritériá nákladovej efektívnosti nebudú v praxi splnené. S prihliadnutím na §7 ods. 1 zákona 363/2011 Z.z. preto odporúčame požadovať od držiteľa registrácie adekvátnu zľavu z nákladovo efektívnej úhrady, ktorou by sa daná neistota kompenzovala. Neistota je spojená najmä s odhadom nákladov na pridruženú zdravotnú starostlivosť, ďalej s dávkovaním kanabidiolu použitým v ekonomickej analýze, modelovaním vplyvu na záchvaty a prínosu v kvalite života.

NIHO odporúča zvážiť doplnenie indikačného obmedzenia o vetu: „Účinnosť liečby sa vyhodnocuje každých 6 mesiacov; liečba je ukončená, pokiaľ z nej pacient na základe vyhodnotenia ošetrujúceho lekára ďalej neprofituje (napr. v zmysle zníženia frekvencie alebo intenzity záchvatov oproti hodnotám pred liečbou).“

Kto sme?

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá hodnotí žiadosti držiteľov registrácie (prevažne) liekov o úhradu z verejného zdravotného poistenia. V hodnotení NIHO uvedie odporúčanie žiadosti buď vyhovieť, nevyhovieť, alebo nevyhovieť pokiaľ nebudú splnené podmienky (zväčša dohoda na zľave alebo úprava indikačného obmedzenia).

NIHO je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút pracuje v štandarde Európskej metodiky EUnetHTA a je členom Európskych štruktúr pre hodnotenie zdravotníckych technológii (health technology assessment, HTA). Je zriadený na základe zákona 358/2021 Z.z.

Podobné články

Jardiance
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Jardiance v predmetnej indikácií, pokiaľ…
vyvgart
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Vyvgart v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ…
kimmtrak
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kimmtrak v predmetnej indikácií, pokiaľ…
KEYTRUDA (1)
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Keytruda o indikáciu metastatický kolorektálny karcinóm…
ocaliva
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ocaliva v predmetnej indikácií, nakoľko…
sk_SKSK
Skip to content