30B: Liečivo olaparib (Lynparza) v monoterapii na adjuvantnú liečbu dospelých pacientov s vysokorizikovým včasným trojnásobne negatívnym karcinómom prsníka s germinatívnymi mutáciami BRCA1/2
05. 06. 2023
Lynparza
  1. Aká je záťaž ochorenia pre pacienta? Ako zásadné je ochorenie?

Trojnásobne negatívny karcinóm prsníka (ďalej len TNBC, z angl. triple-negative breast cancer) s germinatívnymi BRCA mutáciami (ďalej len gBRCAm) je ochorenie, ktoré vytvára veľkú záťaž na pacientov po fyzickej aj psychickej stránke a skracuje ich očakávané prežívanie. Ochorenie má často výrazný dopad na blízkych pacienta, keďže vzniká potreba pomáhať so starostlivosťou o pacienta a jeho domácnosť. Aktuálne hradená liečba pre pacientov s TNBC s gBRCAm plne nezodpovedá najnovším medzinárodným postupom.

  1. O aký liek ide?

Lynparza obsahuje liečivo olaparib. Olaparib je typ lieku proti rakovine nazývaný inhibítor PARP (inhibítor poly[adenozíndifosfát-ribózo]polymerázy). 

Inhibítory PARP môžu ničiť rakovinové bunky, ktoré nie sú schopné účinne opravovať poškodenie DNA. Tieto osobitné rakovinové bunky možno rozpoznať podľa: 

  • odpovede na liečbu chemoterapiou obsahujúcou platinu, alebo 
  • stanovenia chybných génov zodpovedných za opravu DNA, ako napríklad gény BRCA (gény rakoviny prsníka, BReast CAncer).

Keď sa Lynparza používa v kombinácii s abiraterónom (inhibítorom androgénových receptorov), táto kombinácia môže pomôcť zvýšiť protinádorový účinok v bunkách karcinómu prostaty s chybnými génmi zodpovednými za opravu DNA alebo bez nich (napr. gény BRCA).

Liek Lynparza bol registrovaný Európskou liekovou agentúrou v decembri 2014.

  1. Ako sa na axikabtagén ciloleucel pozerajú odborníci? 

Olaparib ako PARP inhibítor má svoje miesto v medzinárodných štandardoch ESMO na základe svojho prínosu a preto, podobne ako v iných prípadoch, jeho neuhrádzanie na Slovensku prináša zaostávanie liečby na Slovensku v najvyššom medzinárodnom štandarde. Olaparib je jedným z PARP inhibítorov, ktoré ako jediné predstavujú cielenú liečbu pre pacientky s gBRCAm. Odborníci čelia na rôznych úrovniach problémom, kedy musia pre pacientov vyberať suboptimálne riešenia a liečby. Tento fakt sám osebe je frustrujúci pre klinických odborníkov.

  1. Čo hodnotilo NIHO a aký je výsledok?

Držiteľ registrácie (AstraZeneca AB (SWE)) podal žiadosť o zaradenie liečiva olaparib (Lynparza) v monoterapii na adjuvantnú liečbu dospelých pacientov s vysokorizikovým včasným trojnásobne negatívnym karcinómom prsníka s germinatívnymi mutáciami BRCA1/2.

NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Lynparza v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ registrácie upraví požadovanú výšku úhrady tak, aby spĺňala kritériá nákladovej efektívnosti a zároveň bude upravené indikačné obmedzenie podľa návrhu NIHO.

Výsledok hodnotenia nákladovej efektívnosti je aj pri uvedenej úhrade spojený s vysokou mierou neistoty, že v klinickej praxi nebudú splnené kritériá nákladovej efektívnosti. Preto NIHO odporúča požadovať od držiteľa registrácie adekvátnu dodatočnú zľavu, ktorou by sa táto neistota kompenzovala.

Kto sme?

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá hodnotí žiadosti držiteľov registrácie (prevažne) liekov o úhradu z verejného zdravotného poistenia. V hodnotení NIHO uvedie odporúčanie žiadosti buď vyhovieť, nevyhovieť, alebo nevyhovieť pokiaľ nebudú splnené podmienky (zväčša dohoda na zľave alebo úprava indikačného obmedzenia).

NIHO je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút pracuje v štandarde Európskej metodiky EUnetHTA a je členom Európskych štruktúr pre hodnotenie zdravotníckych technológii (health technology assessment, HTA). Je zriadený na základe zákona 358/2021 Z.z.

Podobné články

Jardiance
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Jardiance v predmetnej indikácií, pokiaľ…
vyvgart
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Vyvgart v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ…
kimmtrak
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kimmtrak v predmetnej indikácií, pokiaľ…
KEYTRUDA (1)
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Keytruda o indikáciu metastatický kolorektálny karcinóm…
ocaliva
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ocaliva v predmetnej indikácií, nakoľko…
sk_SKSK
Skip to content