26C: Liečivo atezolizumab (Tecentriq) na liečbu lokálne pokročilého alebo metastatického nemalobunkového karcinómu pľúc po predchádzajúcej chemoterapii
18. 04. 2023
Tecentriq
  1. Aká je záťaž ochorenia pre pacienta? Ako zásadné je ochorenie?

Zhubný nádor pľúc je vo väčšine krajín sveta najčastejšie diagnostikovanou malignitou u mužov a u žien je celosvetovo na štvrtom mieste. Príčinou väčšiny prípadov ochorenia je fajčenie. Zhubné nádory pľúc boli v roku 2019 najčastejšou onkologickou príčinou úmrtia mužov a druhou najčastejšou onkologickou príčinou úmrtia žien na Slovensku. Ochorenie je často zachytené až v lokálne pokročilom alebo metastatickom štádiu, keď už nie je vyliečiteľné. Liečba sa preto zameriava na predĺženie prežívania a zvýšenie kvality života pacientov. Pacienti uvádzajú, že ochorenie má dopad na ich psychické prežívanie, ako aj na vzťahy s blízkymi.

  1. O aký liek ide?

Tecentriq je liek proti rakovine, ktorý obsahuje liečivo atezolizumab. Atezolizumab patrí do skupiny liekov nazývanej monoklonálne protilátky. Monoklonálna protilátka je typ bielkoviny vytvorenej tak, aby rozpoznala a naviazala sa na špecifický cieľ v tele. Táto protilátka môže pomôcť vášmu imunitnému systému bojovať proti rakovine.

Tento liek bol pre predmetnú indikáciu registrovaný v Európskej únii 20.9.2017.

  1. Ako sa na axikabtagén ciloleucel pozerajú odborníci? 

Klinický odborník by privítal kategorizáciu Tecentriqu v indikácii lokálne pokročilý alebo metastatický NSCLC po predchádzajúcej chemoterapii, keďže liečba imunoterapiou v uvedenej indikácii nie je dostupná. Preto ju považuje za chýbajúci článok v kontinuite komplexnej liečby.

  1. Čo hodnotilo NIHO a aký je výsledok?

Držiteľ registrácie (Roche Registration GmbH (DEU)) podal žiadosť o zaradenie lieku Tecentriq (liečivo atezolizumab) do úhrad z verejného zdravotného poistenia pri použití na liečbu lokálne pokročilého alebo metastatického nemalobunkového karcinómu pľúc po predchádzajúcej chemoterapii. 

NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Tecentriq v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ upraví požadovanú výšku úhrady tak, aby spĺňala kritériá nákladovej efektívnosti. Zároveň, z dôvodu vysokej miery neistoty pri odhadovaní dlhodobého prínosu odporúčame požadovať od DR dodatočnú zľavu. 

NIHO zároveň odporúča:

  • úpravu indikačného obmedzenia podľa návrhu NIHO.
  • aby sa liek indikoval len pacientom, ktorých výkonnostný stav dosahuje špecifické skóre na ECOG škále (Eastern Cooperative Oncology Group performance status).

Kto sme?

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá hodnotí žiadosti držiteľov registrácie (prevažne) liekov o úhradu z verejného zdravotného poistenia. V hodnotení NIHO uvedie odporúčanie žiadosti buď vyhovieť, nevyhovieť, alebo nevyhovieť pokiaľ nebudú splnené podmienky (zväčša dohoda na zľave alebo úprava indikačného obmedzenia).

NIHO je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút pracuje v štandarde Európskej metodiky EUnetHTA a je členom Európskych štruktúr pre hodnotenie zdravotníckych technológii (health technology assessment, HTA). Je zriadený na základe zákona 358/2021 Z.z.

Podobné články

Jardiance
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Jardiance v predmetnej indikácií, pokiaľ…
vyvgart
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Vyvgart v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ…
kimmtrak
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kimmtrak v predmetnej indikácií, pokiaľ…
KEYTRUDA (1)
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Keytruda o indikáciu metastatický kolorektálny karcinóm…
ocaliva
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ocaliva v predmetnej indikácií, nakoľko…
sk_SKSK
Skip to content