26A: Liečivo atezolizumab (Tecentriq) na liečbu nemalobunkového karcinómu pľúc v adjuvantnom režime po kompletnej resekcii a po chemoterapii na báze platiny
18. 04. 2023
Tecentriq
  1. Aká je záťaž ochorenia pre pacienta? Ako zásadné je ochorenie?

Zhubný nádor pľúc je vo väčšine krajín sveta najčastejšie diagnostikovanou malignitou u mužov a u žien je celosvetovo na štvrtom mieste. Príčinou väčšiny prípadov ochorenia je fajčenie. Zhubné nádory pľúc boli v roku 2019 najčastejšou onkologickou príčinou úmrtia mužov a druhou najčastejšou onkologickou príčinou úmrtia žien na Slovensku. Liečbou prvej voľby NSCLC je kuratívna resekcia s cieľom kompletného odstránenia nádoru. Takáto operácia je však z dôvodu komorbidít a neskorého záchytu ochorenia možná iba u okolo 15% pacientov.

  1. O aký liek ide?

Tecentriq je liek proti rakovine, ktorý obsahuje liečivo atezolizumab. Atezolizumab patrí do skupiny liekov nazývanej monoklonálne protilátky. Monoklonálna protilátka je typ bielkoviny vytvorenej tak, aby rozpoznala a naviazala sa na špecifický cieľ v tele. Táto protilátka môže pomôcť vášmu imunitnému systému bojovať proti rakovine.

Tento liek bol prvýkrát v Európskej únii registrovaný 20.9.2017. Následne, 22.4.2022 bola registrácia rozšírená aj o indikáciu “adjuvantná liečba po kompletnej resekcii včasného štádia po predchádzajúcej chemoterapii na báze platiny”.

  1. Ako sa na axikabtagén ciloleucel pozerajú odborníci? 

Klinický odborník by privítal kategorizáciu Tecentriqu v indikácii adjuvantnej liečby NSCLC, keďže v súčasnosti nie je v danej línii dostupná žiadna aktívna liečba. Na základe klinických výsledkov predpokladá prínos vo vyššom počte pacientov v remisii, a teda menší počet pacientov v zložitejších metastatických štádiách.

  1. Čo hodnotilo NIHO a aký je výsledok?

Držiteľ registrácie (Roche Registration GmbH (DEU)) podal žiadosť o zaradenie lieku Tecentriq (liečivo atezolizumab) do úhrad z verejného zdravotného poistenia pri použití na liečbu nemalobunkového karcinómu pľúc v adjuvantnom režime po kompletnej resekcii a po chemoterapii na báze platiny.

NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Tecentriq v predmetnej indikácii. Navrhovaná úhrada 3 890,77 € za balenie je nákladovo efektívna v zmysle §7 zákona 363/2011 Z.z..

Kto sme?

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá hodnotí žiadosti držiteľov registrácie (prevažne) liekov o úhradu z verejného zdravotného poistenia. V hodnotení NIHO uvedie odporúčanie žiadosti buď vyhovieť, nevyhovieť, alebo nevyhovieť pokiaľ nebudú splnené podmienky (zväčša dohoda na zľave alebo úprava indikačného obmedzenia).

NIHO je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút pracuje v štandarde Európskej metodiky EUnetHTA a je členom Európskych štruktúr pre hodnotenie zdravotníckych technológii (health technology assessment, HTA). Je zriadený na základe zákona 358/2021 Z.z.

Podobné články

Jardiance
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Jardiance v predmetnej indikácií, pokiaľ…
vyvgart
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Vyvgart v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ…
kimmtrak
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kimmtrak v predmetnej indikácií, pokiaľ…
KEYTRUDA (1)
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Keytruda o indikáciu metastatický kolorektálny karcinóm…
ocaliva
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ocaliva v predmetnej indikácií, nakoľko…
sk_SKSK
Skip to content