25: Liečivo andexanet alfa (Ondexxya) na liečbu život ohrozujúceho krvácavého stavu alebo pri potrebe okamžitého neodkladného chirurgického výkonu u pacientov užívajúcich xabány
06. 02. 2023
ondexxya
  1. Aká je záťaž ochorenia pre pacienta? Ako zásadné je ochorenie?

U pacientov so sklonom k trombóze sa do procesu zrážania krvi zasahuje liekmi, ktoré obmedzujú zhlukovanie trombocytov – antitrombotikami a liekmi, ktoré bránia vzniku trombínu – antikoagulanciami. Dôvod, prečo je nutné zasahovať do procesu zrážania krvi je, že u rizikových pacientov častejšie vedie ku krvným zrazeninám. Dôsledkom môže byť nedokrvenie postihnutého tkaniva alebo orgánu. Ak sa zrazenina vytvorí v tepne zásobujúcej srdce, dochádza k srdcovému infarktu, v prípade upchatia mozgovej tepny môže byť výsledkom cievna mozgová príhoda a rovnako sa zrazenina môže dostať až do pľúc, kde môže spôsobiť pľúcnu embóliu.

Použitie antikoagulantík (liekov pôsobiacich proti zrážanlivosti krvi, napr. apixabán a rivaroxabán) je avšak spojené so zvýšeným rizikom krvácania, keďže anti-koagulačné lieky obmedzujú zhlukovanie trombocytov, čo je kľúčové pri zastavení krvácania najmä v prípade úrazov, či chirurgických zákrokov. Krvácanie u pacientov na anti-koagulačnej liečbe môže byť preto život ohrozujúce. 

  1. O aký liek sa jedná?

Andexanet alfa, účinná látka lieku Ondexxya, je proteín, ktorý pôsobí ako protilátka pre ústne podávané lieky proti zrážanlivosti krvi – apixabán a rivaroxabán. Výsledkom je, že andexanet alfa neutralizuje účinok týchto liekov, čím sa zvýši zrážanlivosť krvi.

Návrh úhrady za balenie Ondexxya 200 mg prášok na infúzny roztok (v balení sú dokopy 4 liekovky) je 14 923,52 €. Liek je zo svojej podstaty určený na podávanie výlučne v ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Ondexxya (andexanet alfa) bola podmienečne autorizovaná Európskou liekovou agentúrou v apríli 2019.

  1. Ako sa na andexanet alfa pozerajú odborníci? 

V rámci zapojenia odborníkov bol (21.11.2022) oslovený hlavný odborník na anestéziológiu a intenzívnu medicínu na Slovensku. Do hodnotenia sa hlavný odborník ku dňu publikovania tohto dokumentu nezapojil.

  1. Čo hodnotilo NIHO a aký je výsledok?

Držiteľ registrácie (AstraZeneca) navrhuje, aby bola liečba liekom Ondexxya hradená pre dospelých pacientov na liečbu život ohrozujúceho krvácavého stavu alebo pri potrebe okamžitého neodkladného chirurgického výkonu u pacientov užívajúcich xabány (apixabán a rivaroxabán).

NIHO odporúča nevyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ondexxya, nakoľko je určený na podávanie v ústavnej zdravotnej starostlivosti a nejde ani o liek na inovatívnu liečbu podľa článku 2 kapitoly 1 nariadenia európskeho parlamentu a rady č. 1394/2007 z 13. novembra 2007 o liekoch na inovatívnu liečbu, čím nespĺňa zákonné kritériá pre zaradenie do zoznamu kategorizovaných liekov.

Kto sme?

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá hodnotí žiadosti držiteľov registrácie (prevažne) liekov o úhradu z verejného zdravotného poistenia. V hodnotení NIHO uvedie odporúčanie žiadosti buď vyhovieť, nevyhovieť, alebo nevyhovieť pokiaľ nebudú splnené podmienky (zväčša dohoda na zľave alebo úprava indikačného obmedzenia).

NIHO je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitút pracuje v štandarde Európskej metodiky EUnetHTA a je členom Európskych štruktúr pre hodnotenie zdravotníckych technológii (health technology assessment, HTA). Je zriadený na základe zákona 358/2021 Z.z.

Podobné články

Jardiance
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Jardiance v predmetnej indikácií, pokiaľ…
vyvgart
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Vyvgart v predmetnej indikácií, pokiaľ držiteľ…
kimmtrak
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Kimmtrak v predmetnej indikácií, pokiaľ…
KEYTRUDA (1)
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Keytruda o indikáciu metastatický kolorektálny karcinóm…
ocaliva
NIHO odporúča vyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Ocaliva v predmetnej indikácií, nakoľko…
sk_SKSK
Skip to content