Rozpracované projekty

NázovStavDátum
Trastuzumab deruxtekan (Enhertu) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022.
Rozpracovaný
17.01.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

HER2-pozitívny karcinóm prsníka (HER2+ KP)

Intervencia:

Trastuzumab deruxtekan (T-DXd)

Požadovaná indikácia:

T-DXd v monoterapii na liečbu pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým HER2+ KP, ktorí už podstúpili jeden alebo viac anti-HER2 režimov.

Začiatok hodnotenia:

8.11.2022

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

28.1.2022

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Atezolizumab (Tecentriq) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022.
Rozpracovaný
12.01.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC)

Intervencia:

Atezolizumab

Požadovaná indikácia:

A: adjuvantná liečba NSCLC po kompletnej resekcii a po chemoterapii na báze platiny
B: liečba prvej línie metastatického NSCLC
C: liečba lokálne pokročilého alebo metastatického NSCLC po predchádzajúcej chemoterapii

Začiatok hodnotenia:

6.10.2022

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

27.1.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Pembrolizumab (Keytruda) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022.
Rozpracovaný
10.01.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Skvamocelulárny karcinóm hlavy a krku

Intervencia:

Pembrolizumab (+ platina, 5-fluóruracil)

Požadovaná indikácia:

Pembrolizumab v monoterapii alebo v kombinácii s chemoterapiou obsahujúcou platinu a 5-fluóruracil v prvej línii metastatického alebo neresekovateľného rekurentného skvamocelulárneho karcinómu hlavy a krku

Začiatok hodnotenia:

29.10.2022

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

26.1.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Polatuzumab vedotín (Polivy) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. platného od 1.8.2022.
Rozpracovaný
10.01.202399.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Difúzny veľkobunkový lymfóm z B-buniek (DLBCL)

Intervencia:

Polatuzumab vedotín (+ rituximab, cyklofosfamid, doxorubicín, prednizón)

Požadovaná indikácia:

Polatuzumab vedotín + rituximab, cyklofosfamid, doxorubicín a prednizón na liečbu dospelých pacientov s predtým neliečeným difúznym veľkobunkovým lymfómom z B-buniek (DLBCL)

Začiatok hodnotenia:

8.11.2022

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

30.1.2023

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek

Participácia

Pre skutočne komplexné hodnotenie technológií je nevyhnutné zapojenie klinických odborníkov a pacientov. K hodnoteniam, na ktorých pracujeme, prijímame ich vstupy.

Skip to content