Rozpracované projekty

NázovStavDátum
Trifluridín a tipiracil (Lonsurf) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Rozpracovaný
24.05.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Metastatický kolorektálny karcinóm

Intervencia:

Trifluridín a tipiracil + bevacizumab

Požadovaná indikácia:

Na liečbu dospelých pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom predtým liečených dvoma režimami protinádorovej liečby

Začiatok hodnotenia:

29.3.2024

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

7.6.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Olaparib (Lynparza) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Rozpracovaný
23.05.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

A: Včasný karcinóm prsníka s germinatívnymi mutáciami BRCA1/2
B: Pokročilý karcinóm prsníka s germinatívnymi mutáciami BRCA1/2

Intervencia:

Olaparib (OLAP)

Požadovaná indikácia:

A: OLAP na adjuvantnú liečbu pacientov s trojnásobne negatívnym karcinómom prsníka s germinatívnymi mutáciami BRCA1/2 po (neo)adjuvantnej chemoterapii
B: OLAP na liečbu pacientov s pokročilým HER2-negatívnym karcinómom prsníka s germinatívnymi mutáciami BRCA1/2, ktorí neboli v minulosti liečení chemoterapiou pre pokročilé ochorenie

Začiatok hodnotenia:

13.3.2024

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

6.6.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Kaftrio (ivakaftor/tezakaftor/elexakaftor) + Kalydeco (ivakaftor) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Rozpracovaný
17.05.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Cystická fibróza

Intervencia:

Ivakaftor/tezakaftor/elexakaftor + ivakaftor

Požadovaná indikácia:

Ivakaftor/tezakaftor/elexakaftor + ivakaftor na liečbu pacientov od 2 rokov s aspoň jednou mutáciou F508del na géne CFTR

Začiatok hodnotenia:

1.3.2024

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

31.5.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Kabozantinib (Cabometyx) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Rozpracovaný
15.05.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Karcinóm z renálnych buniek (RCC)

Intervencia:

Kabozantinib

Požadovaná indikácia:

Liečivo kabozantinib (Cabometyx) na liečbu dospelých pacientov s pokročilým karcinómom z renálnych buniek po predchádzajúcej liečbe

Začiatok hodnotenia:

9.3.2024

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

29.5.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Acikabtagén ciloleucel (Yescarta) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Rozpracovaný
15.05.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Difúzny veľkobunkový B-lymfóm a vysokomalígny B-lymfóm

Intervencia

Axikabtagén ciloleucel (s lymfodeplečnou prípravou)

Požadovaná indikácia:

Liečba dospelých pacientov s refraktérnym alebo recidivujúcim (<12 mes.) difúznym veľkobunkovým B-lymfómom (DLBCL) alebo vysokomalígnym B-lymfómom (HGBL) po chemoimunoterapii prvej línie

Začiatok hodnotenia:

1.3.2024

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

29.5.2024 (pacientske organizácie)

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Osimertinib (Tagrisso) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Rozpracovaný
07.05.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC)

Intervencia:

Osimertinib

Požadovaná indikácia:

A: Osimertinib ako monoterapia v adjuvantnej liečbe pacientov s NSCLC s mutáciami EGFR

B: Osimertinib ako monoterapia na liečbu lokálne pokročilého alebo metastatického NSCLC s aktivujúcimi mutáciami EGFR v prvej línii u dospelých

Začiatok hodnotenia

14.3.2024

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

22.5.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Vutrisíran (Amvuttra) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Rozpracovaný
24.04.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

hATTR s polyneuropatiou

Intervencia:

Vutrisíran

Požadovaná indikácia:

liečba dospelých pacientov s dedičnou formou transtyretínovej amyloidózy s polyneuropatiou 1. a 2. stupňa

Začiatok hodnotenia:

01.03.2024

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

10.05.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek
Tirzepatid (Mounjaro) – hodnotenie podľa zákona č. 358/2021 Z.z. účinného od 1.1.2024
Rozpracovaný
15.04.202499.99.9999
Informácie
Ochorenie:

Diabetes mellitus 2.typu

Intervencia:

Tirzepatid

Požadovaná indikácia:

Diabetes mellitus 2. typu v kombinácií s:
1. jedným (dvojkombinačná liečba) alebo dvomi (trojkombinačná liečba) orálnymi/ne-inzulinovými antidiabetikami alebo
2. inzulínom (±orálne/ne-inzulínové antidiabetiká)
ak predchádzajúca minimálne polročná liečba maximálnymi tolerovanými dávkami orálneho antidiabetika alebo inzulínu neviedla k uspokojivej metabolickej kompenzácii (HbA1c > 7 % podľa štandardu DCCT).

Začiatok hodnotenia:

28.02.2024

Termín pre zaslanie vstupov od odborníkov a pacientov:

29.04.2024

Typ projektu
Hodnotenie technológie
Typ technológie
Liek

Participácia

Pre skutočne komplexné hodnotenie technológií je nevyhnutné zapojenie klinických odborníkov a pacientov. K hodnoteniam, na ktorých pracujeme, prijímame ich vstupy.

sk_SKSK
Skip to content