Kariéra v NIHO

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľa organizácie Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

Zverejnenie

27.07.2023

Miesto

Bratislava

Nástup

Plat

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľa organizácie Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa, na funkčné obdobie päť rokov, organizácie Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava.
Dátum uskutočnenia výberového konania: 18. september 2023.
Miesto uskutočnenia výberového konania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava. Dátum a adresa, na ktorú je potrebné doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi:
Do 15. augusta 2023 s označením „VK HTA – neotvárať“ na obálke na adresu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
generálny tajomník služobného úradu
Limbová 2, P.O.BOX 52
837 52 Bratislava

sk_SKSK
Skip to content